Всі публікації

Вимога (прохання) третіх осіб про написання заяви про зміни маж земельної ділянки, що являється приватною власністю фізичної особи

Автор: Пискун Леся  •  05 August 2016


 Згідно ст. 60 Конституції України: ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

  Відповідно до п.1 ч.4 ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування" до повноважень сільського, селищного, міського голови відноситься забезпечення здійснення у межах наданим законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

 Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, є визначеними щодо неї правами.

 Формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру. Сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.

  Формування земельних ділянок шляхом поділу та об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у власність або користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюється за технічною документацією із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок.

 Винесення в натуру (на місцевість) меж сформованої земельної ділянки до її державної реєстрації здійснюється за документацією із землеустрою, яка стала підставою для її формування.

  Земельна ділянка може бути об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування та державної реєстрації прав власності на неї.

  Державна реєстрація речових прав на земельній ділянці здійснюються після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

  Відповідно до положень Земельного кодексу України: суб'єктами права на землі приватної власності є громадяни та юридичні особи. Громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі: придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами.

  Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

  Згідно  положень Цивільного кодексу України право власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею від волі інших осіб.

  Зміст права власності: власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.

   Власник володіє. користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. Держава не втручається у здійснення власником права власності.

 Відповідно до ст. 346 ЦК України, право власності припиняється у разі:

 - відчуження власником свого майна;

 - відмови власника від права власності;

 - припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі;

  - знищення майна;

  - викупу пам'яток  культурної спадщини;

 - примусового відчуження земельних ділянок приватної власності, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщенні, з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону;

- звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника;

- реквізиції;

- конфіскації;

- припинення юридичної особи чи смерті власника.

 Право власності може бути припинене в інших випадках, встановлених законом.

 Більш деталізовано розкриті в тому числі і виняток, конфіскація в ст.ст. 347-354 ЦК України.

  Примусове відчуження об'єктів права власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього та повного відшкодування їх вартості, крім випадків, встановлених ч.2 ст. 353 ЦК України. 

  Крім того, ч.1 ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (1950 рік) та протоколи до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та практику як джерело право.

 Право власності має фундаментальний характер, захищаються згідно з нормами національного законодавства з урахуванням принципів ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі по тексту: Перший протокол; Конвенція). Держави - учасниці Конвенції зобов'язані поважати право кожного на мирне володіння своїм майном та гарантувати його захист передусім на національному рівні. Зазначене положення в Україні закріплено на конституційному рівні принципом непорушності права власності (ст. 41 Конституції України).

  ЄСПЛ виходить із того, що положення ст.1 Першого протоколу містить три правила: (а) перше правило має загальний характер і проголошує принцип мирного володіння майном; (б) друге - стосується позбавлення майна і визначає певні умови для визначення втручання у право на мирне володіння майном правомірним; (в) третє - визнає за державами право контролювати використання майна за наявності певних умов для цього. Зазначені правила не застосовуються окремо, вони мають тлумачитись у світлі загального принципу першого правила, але друге та третє правило стосуються трьох найважливіших суверенних повноважень держави: права вилучати власність у суспільних інтересах, регулювати використання власності та встановлювати систему оподаткування.

  Таким чином, враховуючи вищевикладене, відповідно до чинного законодавства, вимога (прохання) третіх осіб, в тому числі посадових осіб органів місцевого самоврядування про написання заяви про зміни меж земельної ділянки, що являється приватною власністю особи є НЕЗАКОННОЮ.

 


Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 27

Loading...
В даному розділі статей більше немає