Всі публікації

Порядок роботи із зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі МВС України

Автор: Пискун Леся  •  02 April 2015


   Відповідно до Положення про порядок роботи із зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України, затверджено Наказом МВС України від 10.10.2004 № 1177, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 26.10.2004 р. за № 1361/9960:

   Громадяни України мають право звернутися до органів внутрішніх справ, їх керівників із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосується їх статутної діяльності, заявами або клопотаннями про реалізацію своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів, а також зі скаргами про їх порушення.

    Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

     Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, що й громадяни України, якщо інше не передбачено законодавством України та міжнародними договорами (п.п. 1.3).

 Згідно п.п. 1.6 до звернень громадян відносяться викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

 До рішень, дій (бездіяльносіті), які можуть бути оскаржені у сфері управлінської діяльності, належать такі, внаслідок яких: порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законнних інтересів чи свобод; на громадянина незаконно покладено будь-які обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності (п.п.1.7).

  Приймання і первинний розгляд звернень громадян

  Звернення від громадян находяться до органів внутрішніх справ у вигляді листів (поштою) та під час їх особистого прийому посадовими особами (усні й письмові).

   Усні звернення громадян безпосередньо розглядаються, а порушені в них питання, по можливості вирішуються посадовими особами органів внутрішніх справ під час особистого прийому громадян, який проводиться зігдно із затвердженим графіком.

  Про результати розгляду звернення громадянинові повідомляється письмово або усно за його бажанням.

  Письмові звернення громадян, оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю, реєстрації та первинному розгляду з метою визначення їх належності до компетенції органів внутрішніх справ та призначення за ними конкретного виконавця.

  Якщо у звернені, що надійшло до органу внутрішніх справ, поряд з питаннями, які порушує громадянин, міститься інформація про кримінальні правопорушення, що вчинені або готуються, воно підлягає обов'язковій реєстрації у черговій частині органу внутрішніх справ та розгляду відповідно до вимог Наказу МВС України від 19.11.2012р. №1050 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.12.2012 за № 2095/22407.

  Звернення громадян, одержані структурним підрозділом органу внутрішніх справ для виконання, в обов'язковому порядку обліковується в журналі обліку звернень цього ж структурного підрозділу.

  Звернення може бути подане як особисто окремо особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

  У звернені мають бути вказані прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадянина, а також викладено суть порушеного питання. Письмове звернення має бути надрукововано або написано від руки, розбірливо і чітко, підписано автором (групою авторів), із зазаначенням дати.

   Письмове звернення без зазаначення місця проживання, не підписане автором  (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визанється анонімним і розгляду не підлягає.

  Не розглядаються повторні звернення до одного й того ж органу, від одного й того ж самого громадянина, з одного й того ж самого питання, якщо перше звернення вирішено по суті, а також звернення, подані з порушенням термінів, передбачених ст.17 ЗУ "Про звернення громадян" (далі по тексту - Закон), та звернення осіб, визнаних судом недієздатними (п.2).

  Громадянин, який звернувся зі заявою чи скаргою до органів внутрішніх справ, має права, визначені статтею 18 Закону (п.п. 4.5).

 Згідно до п.п. 4.7. відповідь за результатами розгляду звернення в обов'язковому порядку дається тим органом, який його отримав і до компетенції якого входить розв'язання порушених у зверненні питань, за підписом керівника або його заступника.

  Відповідь за результатами розгляду колективного звернення громадян (якщо звернення підписали двоє та більше громадян) направляється тому громадянину, який у зверненні підписався першим або адреса якого вказана (п.п. 4.8).

  Термін розгляду звернень обчислюється з дня їх надходження та реєстрації в органі внутрішніх справ до дня направлення заявнику відповіді на його звернення (п.п. 5.1).

    Звернення розглядаються і вирішується в термін не більше одного місяця від дня їх нажходження, враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

 За заверненнями громадян, за якими неможливо своєчасно закінчити перевірку та прийняти в установлений термін рішення, виконавець не пізніше ніж за 3 робочі дні до закінчення цього терміну письмово доповідає керівникові органу внутрішніх справ або його заступникові і порушує питання щодо продовження терміну в межах, установлених законодавством про звернення громадян. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів  (п.п. 5.4.-5.5).

Розгляд скарг громадян

  Скарга на дії чи рішення органу внутрішніх справ або посадової соби подається в порядку підлеглості вищому органу внутрішніх справ або посадовій особі відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

  Громадянину за наслідками розгляду скарги надається письмова або усна відповідь (за його бажанням).

  Рішення  вищого органу внутрішніх справ щодо розгляду скарги в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено в суді у термін, передбачений законодавством України (п.7).

 

 Особистий прийом

   Особистий прийом громадян проводиться в усіх органах внутрішніх справ, а також за місцем роботи та проживання населення тими керівниками та посадовими особами органів внутрішніх справ, які мають право приймати рішення з питань, що входять до їх компетенції.

  Графіки особистого прийому громадян затверджуються керівниками цих органів внутрішніх справ.

 Про особистий прийом громадян за місцем їх роботи і проживання оголошується не пізніше ніж за п'ять днів до прийому (п.п. 8.1. - 8.3.).

  В особистому прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку. Особам, які не перебувають у родинних або юридично значущих відносинах з особами, що зявилися на особистий прийом, забороняється перебувати в приміщенні, де він проводиться (п.п. 8.8).

     Особи, що прибули в стані сп'яніння або з явними ознаками психічного розладу, якщо їх поведінка створює небезпеку для оточуючих, на прийом не допускаються, для їх ізоляції викликаються спеціальні медичні служби (п.п. 8.11).

 Питання, з якими звертаються громадяни, за змогою розв'язуються під час прийому. Особа, яка веде прийом, керується законодавчими актами та іншими нормативними актами і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень: задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і строк виконання прийнятого рішення; відмовити в задоволені прохання чи вимоги, повідомивши про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення; прийняти письмову заяву чи скаргу (коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв'язання питання під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення.

 Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції органів внутрішніх справ, посадова особа, яка здійснює прийом, пояснює йому, до якого орган державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації, установи слід звернутися за його вирішенням, і за згодою надає в цьому допомогу (дає адресу, номер телефону тощо) (п.8.13).

  Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

  Посадові особи, які допустили порушення законодавства про звернення громадян, несуть цивільну. адміністративну чи дисциплінарну відповідальність, передбачену законодавством України (п. 10.1).

  Подання громадянином звернення, яке містить наклеп, образи, дискредитує окремих громадян, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, об'єднання громадян та їх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та іншим протиправним діям, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством України (п. 10.3).

З повагою,


 


Автор
фото
Адвокат (Київ) Виконано завдань: 0 Відгуків: 27

Loading...
В даному розділі статей більше немає