Про звільнення майна з під арешту (тимчасова окупована територія)


Про звільнення майна з під арешту (тимчасова окупована територія)

 Згідно Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" територія АРК та м. Севастополя є тимчасово окупованою.

 В ч.1 ст. 2 Закону України "Про виконавче провадження" (далі по тексту "Закон") зазанчено, що примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

  Згідно Типового положення про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що затверджено Наказом Міністерства юстиції України 20.04.2016 № 1183/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.04.2016 р. за № 617/28747 (далі по тексту: "Положення"): Управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі по тексту: "Управління") є органом державної виконавчої служби, який входить до системи органів Міністерства юстиції України, підпорядковуються Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі по тексту - "Департамент") та є структурним підрозділом головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в АРК, в областях, містах Києві та Севастополі.

  Основними завданнями Управління є: реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі по тексту - "виконання рішень");........ організація, контроль та здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом.

Управління здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через Відділ.

 Діяльність територіальних органів державної виконавчої служби, на зазначених територіях є об'єктивно неможливим.

 У Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень неможливо здійснити пошук за датою винесення державним виконавцем постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження або за переліком арештованого майна.

 Відповідно до Положення про Єдиний реєстр виконавчих проваджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20.05.2003 № 34/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 21.05.2003 № 388/7709 адміністратором Єдиного реєстру є Державне підприємство "Національні інформаційні системи" Міністерс

тсва юстиції України.

 Згідно пунктів 6.1, 6.2 Положення, інформація з Єдиного реєстру про наявність виконавчих проваджень (у тому числі завершених) відносно боржників - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надається у вигляді скорочених витягів у паперовій або електронній формі на запити будь-яких фізичних та юридичних осіб. Повні витяги з єдиного реєстру надаються на запити сторін виконавчого провадження.

 Порядок надання інформації з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 20.05.2003 № 43/5.

  Відповідно до норм вищевказаного положення, Підприємством, як адміністратором, інформація з Єдиного реєстру надається виключно у формі повного та скороченого витягів на підставі письмової заяви за формою, наведеного у Додатку №1 до Положення.

Слід зазначити, що повний витяг надається виключно сторонами виконавчого провадження та формується за реєстраційним номером виконавчого провадження в Єдиному реєстрі та/або ідентифікатором доступу сторони до виконавчого провадження.

Скорочений витяг надається на запити будь-яких фізичних та юридичних осіб та формується за найменуванням боржника юридичної особи, прізвищем, ім'ям, по батькові боржника фізичної особи-підприємця та/або ідентифікаційним кодом за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України боржника юридичної особи, реєстраційним номером обліковї картки платника податків боржника фізичної особи-підприємця.

 Таким чином, враховуючи вищевикладене, надання витягів (повних чи скорочених) фізичним особам - боржникам не передбачено.

 Статтею 9 Конституції України передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною радою України, є частиною національного законодавства України.

 Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  (1950) та протоколи до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною радою України, та практику як джерело права.

 Право власності має фундаментальний характер, захищається згідно з нормами національного законодавства з урахуванням принципів ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Держави-учасниці Конвенції зобов'язані поважати право кожного на мирне володіння своїм майном та гарантувати його захист передусім на національному рівні. Зазначене положення в Україні закріплено на конституційному рівні принципом непорушності права власності (ст. 41 Конституції України).

  Відповідно до ч. 1 ст. 316 ЦК України, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона зідійснює відповідно до закону за своєю волею,  незалежно від волі інших осіб.

Частина 1 ст. 319 ЦК України передбачає, що власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

 Відповідно до частини 1 ст. 321 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи бути обмежений у його здійсненні.

 Статтею 391 ЦК України передбачено, що власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

 Згідно зі ст.ст. 55, 124 Конституції України та ст.3 ЦПК, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, і будь-яка заінтересована особа має право в порядку, визначеному законом, звернутися до суду по захист своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Згідно ч.5 ст. 60 Закону України "Про виконавче провадження", у випадках незавершеного виконавчого провадження арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду.

 Відповідно до частини другої статті 114 ЦПК України позови про зняття арешту з нерухомого майна пред'являються за місцем знаходженням цього майна або основної його частини.