Все публикации

Прохождение воинской службы.С учетом количества вопросов на сайте относительно прохождения службы появилось желание "разложить все по полочкам". Жду помощи коллег.

Начнем с Коституции Украины.

Стаття 17.Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

(На это ссылаеться ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу ", а также на Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу ". 

С обязанностью пройти службу вроде все понятно.

Теперь по поводу отсрочки и освобождения.

"Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць 

За  результатами медичного огляду громадянина України і з
урахуванням рівня його освітньої  підготовки,  особистих  якостей,
роду  діяльності  та  спеціальності комісія з питань приписки може
прийняти одне з таких рішень:

     придатний для військової служби та попередньо призначений  до
служби у Збройних Силах України чи іншому військовому формуванні;

     тимчасово непридатний    до   військової   служби,   потребує
лікування;

     підлягає направленню  на  додаткове  медичне  обстеження   та
проведення   повторного  медичного  огляду  (із  зазначенням  дати
проведення);

     непридатний до  військової  служби  в  мирний  час,  обмежено
придатний    у    воєнний    час,   підлягає   взяттю   на   облік
військовозобов'язаних;

     непридатний до військової служби з виключенням з  військового
обліку, підлягає виключенню з військового обліку;

     підлягає взяттю  на військовий облік військовозобов'язаних як
такий,  що був раніше засуджений до  позбавлення  волі,  обмеження
волі,  арешту,  виправних  робіт за вчинення злочину невеликої або
середньої тяжкості,  у тому числі із  звільненням  від  відбування
покарання;

     підлягає виключенню  з  військового  обліку як такий,  що був
раніше засуджений до позбавлення  волі  за  вчинення  тяжкого  або
особливо тяжкого злочину. "

Согласно вышеизложенному можно выделить следующие категории: - годен; - не годен в мирное время, частично годен в военное время; - не годен.

Призывной возраст 18 - 25 лет (Стаття 15).

Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

 1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти, проходження служби у військовому резерві та продовження професійної діяльності.

 

Отсрочка предоставляется по желанию призывника:
 2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

 1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

 2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів
і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

 3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття;

 4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;


 5) двох і більше дітей;

 6) дитину-інваліда;

 7) дружину-інваліда;

 8) вагітну дружину.

 3. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є сиротою.

 4. За наявності в сім'ї двох і більше синів, один з яких проходить строкову військову службу, відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами може надаватися призовнику на час проходження строкової військової служби його братом.

 5. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків.

 

Отсрочка предоставляется на усмотрение призывной комисии: 

 6. Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати. 

 

Отсрочка предоставляется в обязательном порядке:

 7. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

 8. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

 у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

 у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

 у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

 в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

 9. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

 10. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх
повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

 11. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами, зазначеними в абзаці третьому частини одинадцятої статті 15 цього Закону, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

 12. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах III або IV рівня акредитації з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад зазначеного рівня акредитації і форми навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається за умови переведення протягом навчального року на курс не нижче того, на якому вони навчалися, а після закінчення навчального року - на вищий курс.

 13. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

 педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;

 медичним працівникам  за  умови  повного навантаження на займаній посаді - на весь період їх роботи у сільській місцевості за фахом;

 випускникам вищих навчальних закладів, інтернатури, аспірантури або докторантури, які займають посади наукових працівників в установах Національної академії наук України, - на весь період роботи;

 випускникам професійно-технічних навчальних закладів за умови їх роботи за здобутою професією на підприємствах, в установах, організаціях державної або комунальної форм власності, - на один рік з дня закінчення навчального закладу;

 священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, - на час виконання обов'язків священнослужителя;

 кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим у встановленому порядку, за їх заявою - до дня опублікування результатів виборів включно;

 сільським, селищним та міським головам і депутатам місцевих рад - на строк виконання ними цих повноважень;

 особам, які самостійно або разом з батьками ведуть фермерське господарство, - на строк не більше одного року з моменту отримання для цієї діяльності земельної ділянки;

 особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

  особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України - на весь період їх служби. 

 14. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення.

  15. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій. 

 16. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у  районні (міські) військові  комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

 17. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.

Что касаеться освобождения от прохождения службы:

 Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу

 1. Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

 які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;

 які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 25-річного віку;

 які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;

 

 батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;

 які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

 які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

 яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові  (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу. 

Думаю тут предельно ясно.

Переходим к "Кодексу України про адміністративні правопорушення"

Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу

Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

По действие этой статьи попадают все, в отношении которых не вынесено какое либо решение призывной комисии.

 

     Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу 

     Ухилення від призову на строкову військову службу -

     карається обмеженням волі на строк до трьох років.

По действие этой статьи попадают все, в отношении которых вынесено решение призывной комисии "годен".


Удаленный Пользователь
А про мобилизацию будет отдельная статья? :)
13 сентября 2014 в 21:29 1
Юридическа защита социальных гарантий.
Планируют в ближайшее время
13 сентября 2014 в 22:12

Loading...
В данном разделе статей больше нет