Розписка про отримання коштів в борг (позику), шаблон, українською мовою (расписка о получении денег в долг на украинском)

Консультация юриста по документу включена в стоимость

Стоимость: 35 грн


(Укр.) Шаблон розписки про отримання коштів в борг (позику) необхідний в ситуації, коли особа бажає позичити кошти іншій особі та захистити себе (без укладання договору позики; чи питання є вкрай делікатним, наприклад, позика між членами родини).

Оскільки розписку неможна посвідчити нотаріально, то слід виходити з того, що даний документ будемо застосовувати в суді як доказ, у разі неповернення грошей, а тому слід передбачити додаткову інформацію, якоъ немаэ в пересічній розписці.

Даний шаблон розписки містить дуже важливу для суду інформацію: інформацію про сторін, підтвердження отримання коштів, розрахунок у гривні, строк повернення коштів, штрафні санакції. Передбачена можливість зазначити свідків. Також вирішено питання обмеженого строку позовної давності (строк звернення до суду).

-

(Рус.) Шаблон расписки о получении денег в долг (заем) необходим в ситуации, когда лицо желает одолжить средства другому лицу и защитить себя (без заключения договора займа; или вопрос является крайне деликатным, например, заем между членами семьи).

Поскольку расписку нельзя удостоверить нотариально, то следует исходить из того, что данный документ будем применять в суде в качестве доказательства, в случае невозврата денег, а потому следует предусмотреть дополнительную информацию, которой нету в обычной расписке.

Данный шаблон расписки содержит очень важную для суда информацию: информацию о сторонах, подтверждение получения средств, перерасчет в гривну, срок возврата средств, штрафные санакции. Предусмотрена возможность указать свидетелей. Также решен вопрос ограниченного срока исковой давности (срок обращения в суд).