Консультируйтесь онлайн с юристами со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Украина

Я хотіла отримати кредит, мені прислали договір, чи все законно??(Наталья, я Вам...

17.07.2018 10:01

Доброго дня, я хотіла отримати кредит, мені прислали договір, чи все законно??(Наталья, я Вам выслала договор займа , Вы его заполняете, если по договору вопросов нет, присылаете фото Вашего паспорта первую страницу и прописку , присылаете Ваши реквизиты на которые Вам удобно получить займ , оплачиваете первый платеж , который идет в учет оплаты августовского платежа . соответственно в августе платеж у Вас отсутствует , Второй платеж оплачиваете уже в сентябре месяце . Получаете займ , присылаете мне договор заполненный Вами , я его подписываю со своей стороны и отправляю Вам ваш экземпляр . Соответственно один экземпляр у Вас , один у меня . По окончанию займа , то есть , когда Вы его выплачиваете , я Вам высылаю договор о закрытии займа , и то , что к Вам материальных претензий не имею . займ полностью погашен .)
(Договір позики № 50087
між фізичними особами


м. ______ «16 » липня 2018р.
Громадянка , Дехтяр Ольга Володимирівна , «11» вересня 1976 року народження, , яка зареєстрована за адресою: м. Одеса пер. Манежний б. 4 , кв. 14 ( паспорт КЕ 072704 виданий Одеським РВ УМВС України в Одеській області) іменований надалі "Позикодавець", з однієї сторони, і
Громадянка Михальська Наталія Іванівна, «19» грудня 1995 року народження, зареєстрована за адресою: м. Новий Розділ вул. Грушевського б. 31, кв 4 (паспорт номер документа 000898731, номер запису 12191995-03868 виданий 2622), іменований надалі "Позичальник", з іншого боку,
уклали даний Договір про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Позикодавець передає Позичальнику у позику грошові кошти в розмірі 20000.00 (Двадцять тисяч) грн, а Позичальник зобов'язується повернути грошові кошти в розмірі 32000.00 (Тридцять дві тисячі) грн. в обумовлений термін цього договору.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Позичальник сплачує Позикодавцю суму за договором позики у розмірі першого платежу, який враховується платежем за договором позики наступного місяця після отримання позики. Позикодавець передає Позичальнику грошові кошти шляхом переказу на зазначені реквізити Позичальника . Щомісячний платіж , який Позичальник сплачує Позикодавцю складає 500.00 (П'ятсот грн. , винагорода за користування грошовими коштами за договором позики), платіж сплачується кожного місяця з першого по тридцяте число кожного місяця , протягом терміну зазначену в пункті 2.2
2.2. Позичальник зобов'язаний повернути зазначену в пункті 1.1. цього Договору суму грошової коштів протягом 2 (Двох) років з моменту її передачі Позичальнику. Останній строк повернення позики– « 31 » липня 2020 року.
Сума позики може бути повернена Позичальником достроково за умови попереднього повідомлення Позикодавця про повернення суми позики. Сума винагороди ,що сплачується Позичальником за весь термін дії договору перераховується за фактичне використання коштами на день сплати позики.
2.3. Сторони досягли домовленості, що суму позики, зазначену в пункті 1.1. цього Договору Позичальник зобов'язаний повернуто протягом терміну зазначену в пункті 2.2
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. У разі невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором, зобов'язаний відшкодувати Позикодавцю завдані таким невиконанням збитки.
3.2. Відшкодування збитків не звільняє Позичальника , що порушив Договір, від виконання зобов'язань за цим Договором.
4. ФОРС - МАЖОР
4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити або запобігти.
4.2. При настанні обставин, зазначених у пункті 4.1. цього Договору, Сторона, неспроможна належним чином виконати своє зобов'язання, повинна протягом 30 (Тридцяти) днів з моменту їх настання, повідомити про них у письмовій формі іншу Сторону. Повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, дають оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором.
4.3. Якщо Сторона не відправить або несвоєчасно відправить повідомлення, передбачене в пункті 4.2. цього Договору, то вона зобов'язана відшкодувати другій Стороні понесені нею збитки.
4.4. У разі настання обставин, передбачених у пункті 4.1. цього Договору, термін виконання Стороною зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини і їх наслідки.
4.5. Якщо настали обставини, перелічені в пункті 4.1. цього Договору, та їх наслідки продовжують діяти більше двох місяців, Сторони проводять додаткові переговори з метою виявлення прийнятних альтернативних способів виконання цього Договору.
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
5.1. Умови цього Договору та угод (протоколів тощо) до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.
5.2. Сторони приймають всі необхідні заходи для того, щоб їх співробітники, агенти і правонаступники без попередньої згоди іншої Сторони не інформували третіх осіб про деталі цього Договору.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту коли Позичальник сплачує Позикодавцю суму за договором позики у розмірі першого платежу, а Позикодавець передає Позичальнику грошові кошти шляхом переказу на зазначені реквізити, та діє до моменту повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.
7.2.Цей Договір припиняється:
7.2.1. При поверненні Позичальником Позикодавцю суми, зазначеної у п. 1.1. цього Договору,
7.2.2. За угодою Сторін.
7.2.3. З інших підстав, передбачених чинним законодавством.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх належні уповноваженими на те представниками.
8.2. Всі повідомлення повинні направлятися в письмовій формі. Повідомлення будуть вважатися спрямованими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу або доставлені особисто за поштовими адресами сторін з отриманням під розписку відповідними посадовими особами.
8.3. Сторони цього Договору зобов'язуються в 3-х денний термін повідомляти один одному про всі зміни реквізитів, адреси офісів і складських приміщень, номерів телефонів.
8.4. Даний Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

ПОЗИКОДАВЕЦЬ: Громадянка: Дехтяр Ольга Володимирівна
ПОЗИЧАЛЬНИК: Громадянка : Михальська Наталія Іванівна) цей договір мені прислали чи він є дійсним, ічи є гарантіі що після першого платежу в сумі 500 грн я отримаю кредит.

09:29Ви
Дійсний договір чи ні??
Можете надати відповідь???

Ответы юристов


0
фото
PREMIUM
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Киев (также Одесса, Днепр, Львов)
ответил 18.07.2018 08:27

Добрий день!

До договору претензій не має, але до оплати якихось грошей до видачі позики - є.

Бо як правило - це шахрайська схема! Запропонуйте внести зміни до договору, в яких буде відображено, що платежі серпня і вересня буде зроблено в день отримання позики та через 30 днів після отримання позики, частинами.

Пропоную звернутись до юриста за супроводженням цього договору!Если Вы не способны защитить свои права от посягательств агрессора, его требованиям и оскорблениям не будет конца. Хочешь защититься? Свяжись со мной! Тел.: 0503202873, Почта: ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line ТОВ "ПРАВО НА ЯКІСТЬ" Команда юристів
юридическая компания
Киев
ответил 17.07.2018 10:44
Я бы не брала такой кредит как вы говорите ,гарантии что вам дадут деньги 0


з повагою, Право На Якість
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Забальский Юрий
адвокат
Киев (также другие города и районные центры Украины)
ответил 17.07.2018 10:31

Фактично ви укладаєте договір позики, а не кредиту з фізичною особою на суму 20000 грн. з винагородою у 12000 грн., що складає 6000 грн. на рік, або трохи більше 33% річних. Ризик вртатити 500 грн. досить значний, оскільки мінімальна сума судового збору становить 704,80 грн. Варіант кримінального переслідування також досить сумнівний. А ще ви несете ризик зіштовхнутись з колекторами і понести досить значні матеріальні втрати. А в тім вам вирішувати. Як юрист, я не можу радити підписувати такі договори. Всегда к вашим услугам адвокат Ю. Забальский. т. +3(073)048-98-86,+380965282191, Urazabalskiy@i.ua
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Васильева Наталия
адвокат
Киев
ответил 17.07.2018 10:18

Доброго дня, договір позики як договір позики, а що стосується авансового платежу, то це я думаю шахрайство, заплатите 500 грн і ні позики ні ваших коштів. Звертайтесь за позикою краще до банків, а не до невідомих фізичних осіб. Тут ніяких гарантій що ви отримаєте кошти в позику ніхто вам не дасть. Таких шахрайських схем зараз багато. Згідно законодавства надається спочатку позика, а відсотки за користування позикою нараховуються від дати надання такої позики, ніхто авансом не сплачує відсотки по позиці. С уважением, Васильева Наталья zhu2006@ukr.net, 093 3860610
Показать контактную информацию

Доступные специалисты в области договорного права

Осикин  Владимир
PREMIUM
Off-line Осикин Владимир
1000 грн
Консультация
адвокат
Киев
Телефон Телефон Чат Telegram Чат WhatsApp Чат WhatsApp
Левченко Ксения
PREMIUM
Off-line Левченко Ксения
90 грн
Консультация
юрист
Каменец-Подольский
Телефон Телефон Чат Telegram Чат WhatsApp Чат WhatsAppРеклама
Адвокат Осикін Володимир
Осикин Владимир


x
Задайте вопрос юристам прямо сейчас

- Первый ответ через 15 минут
- Более 5 000 юристов на сайте
- Более 150 000 консультаций