Консультируйтесь онлайн с юристами со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Украина

Девушка 19 лет сирота находится под опекой бабушки, беременна, учится в...

04.09.2017 13:26

Здравствуйте! Вопрос таков девушка 19 лет сирота находится под опекой бабушки, беременна, учится в училище и из-за трудно протекаемой беремонности, справку предоставляла в учебное заведение, не могла посещать занятия чуть более месяца, в связи с этим директор заведения пытается её отчислить, законно ли это? И возможно ли отчисление без её согласия?

Ответы юристов


0
фото
Off-line Лущай Руслана
адвокат
Киев
ответил 04.09.2017 15:19

Н А К А З N 245 від 15.07.96 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 7 серпня 1996 р. vd960715 vn245 за N 427/1452 Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти Відрахування студентів 14. Студент може бути відрахований з вищого закладу освіти: - за власним бажанням; - у зв'язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти; - за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК; - за академічну неуспішність; - за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти; 15. Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади. Поновлення до складу студентів 16. Поновлення до складу студентів здійснюється ректором (директором) вищого закладу освіти незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу. 17. Студенти, які навчались в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не користуються правом поновлення до державних вищих закладів освіти. 18. Особи, які відраховані з вищих закладів освіти III, IV рівнів акредитації, можуть бути поновлені на навчання до вищих закладів освіти I, II рівнів акредитації. 19. Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута у вищому закладі освіти протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови. 20. Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється ректором (директором) вищого закладу освіти. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять. 21. Поновлення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. Ректор (директор) вищого закладу освіти має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять. Оформлення документів 22. Студенту, який відрахований з вищого закладу освіти, видається академічна довідка встановленої форми, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.93 р. N 1058 ( 1058-93-п ) "Про затвердження переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні", та оригінал документа про повну загальну середню (базову загальну середню) освіту. До особової справи студента вкладаються: копія академічної довідки, підписаної керівництвом вищого закладу освіти і скріпленої гербовою печаткою, завірена деканом (завідуючим відділенням) залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом декана (зав. відділенням) учбова картка студента з зазначенням виконання студентом навчального плану. 23. Відомості про вивчені предмети та складені заліки і екзамени вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр. 24. При заповненні академічної довідки студентам, які навчались без відриву від виробництва, в графі "Кількість годин за навчальним планом" ставиться кількість годин, які передбачені навчальним планом для денної форми навчання. 25. Студенту, який навчався в декількох вищих закладах освіти, видається академічна довідка, до якої вносяться оцінки, одержані ним під час навчання в цих закладах освіти. В цьому випадку до академічної довідки перед переліком предметів, складених у вищому закладі освіти, який видає довідку, вносяться предмети, складені в інших вищих закладах освіти та вказується назва цих закладів освіти. 26. До академічної довідки не вносяться предмети, з яких студент одержав незадовільні оцінки. Студентам, які вибули з першого курсу вищого закладу освіти і не складали екзамени і заліки видається академічна довідка з записом, що студент заліків та екзаменів не складав. 27. Студенту, який поновлений у вищому закладі освіти, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими предметами з відповідними оцінками, одержаними в іншому навчальному закладі. Перезарахування предметів здійснює декан факультету (завідуючий відділенням). 28. До особової справи студента (переведеного з іншого вищого закладу освіти або поновленого) вкладаються: виписка з наказу про зарахування, заява, академічна довідка. 29. Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі, до якої заносяться такі дані: - порядковий реєстраційний номер; - прізвище, ім'я, по батькові особи, яка одержала академічну довідку; - номер академічної довідки; - дата видачі; - підпис особи, яка одержала довідку; - підстава видачі академічної довідки.

Оставляйте положительный отзыв, если ответ был Вам полезен.


0
фото
ответил 04.09.2017 14:29

Доброго дня. Згідно діючого законодавства студентка має права оформити академ відпустку.

З повагою, Воронюк Тетяна Сергіївна. 
voroniuk.t.s@gmail.com


0
фото
Off-line Емельянов Виктор
юрист
Киев
ответил 04.09.2017 14:24

Нет. Не законно. 


Доступные специалисты в области административного права

Адвокат Тимошенко Владислав
PREMIUM
Off-line Адвокат Тимошенко Владислав
500 грн
Консультация
адвокат
Киев
Телефон Телефон Чат WhatsApp
Осикин  Владимир
PREMIUM
Off-line Осикин Владимир
1000 грн
Консультация
адвокат
Киев
Телефон Телефон Чат Telegram Чат WhatsApp Чат WhatsAppРеклама
Адвокат Осикін Володимир
Осикин Владимир


x
Задайте вопрос юристам прямо сейчас

- Первый ответ через 15 минут
- Более 5 000 юристов на сайте
- Более 150 000 консультаций