Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Кредит

01.12.2015 22:14
Здравствуйте. Хотим с мужем взять кредит в организации не сильно популярной. Мне прислали пример договора на эл. почту. Слишком все просто у них. Помогите найти "подводные камни" в нем, очень страшно влезть в аферу, сумму собираемся брать 200000 грн на покупку дома.
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР ________________
м. Дніпропетровськ «___»___________201_ р.

СТОРОНА 1. Юридична особа за законодавством України – Приватне підприємство «Інком – Б.С.», надалі за текстом – «Кредитор», в особі директора Миколайчук Володимира Степановича, який дії на підставі Статуту, та,
СТОРОНА 2. Громадянин(ка) України – ______________________________________________ __________________________________________________________________________, надалі за текстом
(прізвище, ім’я, по батькові)
«Позичальник», паспорт: __________________, виданий _____________________________________ _________________________________________________________________________________________, що мешкає за адресою: _____________________________________________________________________.
Ідентифікаційний номер _________________________________, надалі за текстом разом – «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цей кредитний договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитор перераховує Позичальнику у тимчасове користування суму в розмірі __________ (________________________________________________________________) гривень терміном до ____ (___________________________) років або ____ (________________________________) місяців на поточний рахунок Позичальника № ______________________________________________________________ відкритий у _______________________________________________________________________, МФО ______________, Код ЄДРПОУ _____________________ на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання зі сплатою фіксованої переплати у розмірі ________% (_____________________________________________) відсотків річних щомісячно на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Позичальник повертає кредит Кредитору щомісячно рівними частинами у сумі _______грн. (___________________________________________________________гривень___копійок) з яких _______ грн. (_____________________________________________гривень___копійок) тіло кредиту.
1.3. Кредит надається Позичальнику на наступні цілі: ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________.
1.4. В день підписання даного Договору Позичальник сплачує Кредитору за надання ануїтетного рахунку (Поточна вартість ануїтету) суму коштів у розмірі ___________ грн.. (_______________________________________________________________________гривень ___копійок) на ПП «ІНКОМ-Б.С.» рах. №26004500136188 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, Код ЄДРПОУ 39228053 .
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ФІКСОВАНОЇ ПЕРЕПЛАТИ
1.5. Кредит надається Позичальнику шляхом перерахування позичкових коштів на поточний рахунок Позичальника № ____________________________________ відкритий у ___________ _____________________________________________________________, МФО ______________, Код ЄДРПОУ _____________________.
1.6. Моментом (днем) надання Кредиту вважається день зняття кредитних коштів з поточного рахунку Позичальника.
1.7. Моментом (днем) повернення Кредиту вважається день зарахування на рахунок Кредитора ПП «ІНКОМ-Б.С.» рах. №26004500136188 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, Код ЄДРПОУ 39228053 суми Кредиту. Дані реквізити рахунку можуть змінюватись на протязі терміну дії Кредиту, що фіксується додатком до договору і є обов’язковим для підписання Сторонами. Щомісячний платіж зазначений в п.1.1. сплачується до 15 числа кожного місяця на поточний рахунок наданий Кредитором.
1.8. Фіксована переплата за користування кредитом нараховується Кредитором на загальну заборгованість за Кредитом і складає ___________грн. (____________________________ _______________________________________________________) гривень на місяць, яка сплачується на рахунок ТОВ «ПРОСПЕРА-А.В» рах. №26004500136339 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, Код ЄДРПОУ 39220227, починаючи з наступного місяця за тим, у якому було здійснене зняття кредитних коштів Позичальником по дату повного погашення кредиту. У випадку прострочення погашення Кредиту Позичальник сплачує одноразовий штраф у розмірі десяти відсотків від суми залишкової заборгованості. Даний штраф не сплачується у випадку коли Позичальником була попередньо написана заява на відстрочення місячного платежу.
1.9. У разі наявності простроченої заборгованості за користування Кредитом та несплаченої фіксованої переплати, кошти в першу чергу направляються на сплату простроченої фіксованої переплати за користування Кредитом.
1.10. Зміни за даним Договором передбачені у випадку згоди Сторін. Сторона 1 або Сторона 2 окремо одна від одної змінити умови даного Договору не можуть.
1.11. Про намір змінити розмір фіксованої переплати (плату за Кредит) Кредитор зобов’язаний письмово повідомити Позичальника не пізніше ніж за десять днів до дати сплати фіксованої переплати за Кредитом відповідно до нових ставок, а також надати для укладення додаткову угоду про внесення змін до цього Договору.
1.12. У випадку якщо Позичальник погодиться зі зміненим розміром фіксованої переплати (платою за Кредит), він зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення від Кредитора підписати надану Кредитором додаткову угоду про внесення змін до цього Договору та повернути її Кредитору.
1.13. У випадку якщо Позичальник не погодиться зі зміненим розміром фіксованої переплати (платою за Кредит), він зобов’язаний письмово повідомити про це Кредитора та погасити суму остаточної заборгованості за Кредитом в повному обсязі.
3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
1.14. Кредитор зобов’язаний:
3.1.1.протягом одного робочого дня від дати набрання чинності договору зарахувати Позичальнику кошти передбачені даним Договором в порядку, визначеному цим Договором та додатками до нього.
3.1.2. забезпечити Позичальника консультаційними послугами з питань виконання цього Договору.
3.1.3.інформувати Позичальника в разі зміни рахунку підприємства.
1.15. Кредитор має:
1.1.1. Проводити перевірку цільового використання Кредиту, фінансового стану Позичальника шляхом:
 Аналізу та перевірки достовірності первинних документів, що підтверджують цільове використання Кредиту. Доцільність проведення перевірок та їх строки визначаються Кредитором самостійно та з Позичальником не погоджуються.
1.1.2. У разі суттєвого погіршення фінансового стану Позичальника, а саме виникнення простроченої заборгованості та перенесення Кредиту до групи з підвищеним ступенем ризику, вимагати надання Позичальником додаткового забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором.
1.1.3. Вимагати дострокового повернення Кредиту в повній сумі, нарахованих відсотків та можливих штрафних санкцій, якщо Позичальник протягом 30 банківських днів від дати отримання вимоги Кредитора про надання додаткового забезпечення виконання зобов’язання, згідно з п.3.2.2. цього Договору не надасть таких засобів (шляхом укладання відповідного Договору).
1.1.4. Перевіряти достовірність наданих Позичальником документів.
1.1.5. У разі не дотримання Позичальником умов п.3.3. цього Кредитного Договору, в тому числі і при несплаті чергового платежу кредиту згідно п.1.1.1. цього договору та/або фіксованої переплати за користування кредитом згідно п.п.2.4, 2.5. протягом 15 днів та більше, ставити питання про стягнення штрафу передбаченого п.2.4. В разі несплати Позичальником штрафу та/або фіксованої переплати за користування Кредитом протягом 10 днів з моменту відправлення повідомлення Кредитора про оплату за цим кредитним договором. Кредитор має право суму непогашеної заборгованості перенести на рахунки простроченої заборгованості та звернути стягнення на предмет застави.
1.1.6. Пред’явити позов до суду про стягнення суми, якої не вистачає для погашення заборгованості, якщо виручена від реалізації заставного майна сума коштів недостатня для погашення Кредиту, фіксованої переплати за використання Кредитом та штрафу.
1.16. Позичальник зобов’язаний:
1.1.7. На момент укладення цього Договору надати Кредитору всі документи, необхідні для видачі Кредиту, згідно з вимогами Національного банку України та Кредитора;
1.1.8. Забезпечити Кредитора всіма необхідними документами для здійснення ним дій, передбачених п.3.2.1. цього Договору;
1.1.9. Суворо дотримуватися положень цього Договору;
1.1.10. Використовувати Кредит лише на цілі, визначені п.1.2. цього Договору;
1.1.11. Сплачувати фіксовану переплату за користування Кредитом в порядку, визначеному п.п.2.4., 2.5. цього Договору;
1.1.12. Повернути в повному обсязі Кредит з нарахованою фіксованою переплатою за фактичний час його використання та можливими штрафними санкціями, в порядку, визначеному цим Договором;
1.1.13. Протягом дії цього Договору, без попереднього погодження з Кредитором:
 Не отримувати кредити в інших банківських установах;
 Не надавати поручительств за іншими кредитами третіх осіб.
1.1.14. Протягом десяти банківських днів повідомляти Кредитора про настання наступних обставин: зміна фактичного місця проживання або місця прописки, зміна місця роботи або посади, зміна номерів контактних телефонів, прізвища та/або імені, одруження або розлучення, народження або усиновлення дітей, смерть родичів, що відносяться до першої черги спадкоємців, виїзд за межі міста проживання на термін більше трьох тижнів, а також інших обставин, що можуть вплинути на виконання зобов’язань за цим Договором, з наданням відповідних документів, що їх підтверджують.
1.17. Позичальник має право:
1.1.15. Одержувати від Кредитора інформацію про заборгованість за кредитом та фіксованої переплати за користування Кредитом.
1.1.16. Достроково погашати кредит.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
1.18. У випадку порушення Позичальником умов цільового використання Кредиту, визначеного п.1.2. цього Договору, Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитору штраф у розмірі 5 (п’ять) відсотків від суми коштів, використаних не за цільовим призначенням.
1.19. У випадку порушення Позичальником без поважних причин, на думку Кредитора, вимог п.п. 3.3.2-3.3.8. цього Договору, Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитору штраф у розмірі 1 (один) відсоток від суми Кредиту, визначеного п.1.1. цього Договору, за кожний випадок.
1.20. У випадку невиконання Позичальником зобов’язань, визначених п.п. 3.3.2.-3.3.8. цього Договору, протягом більше п’ятнадцяти днів, Позичальник зобов’язаний сплатити штраф у розмірі десяти відсотків від суми Кредиту та сплатити фіксовану переплату за фактичний час використання Кредиту.
5. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1.21. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку настання та дії обставини, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти. До таких обставин за цим Договором належать: військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха та інші подібні причини, які визнані чинним законодавством як обставини непоборної сили та інші обставини, які перешкоджають Сторонам виконати свої зобов’язання згідно з Договором.
1.1.17. Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язань, якщо обставини, визначені п.5.1. цього Договору, настали у період прострочення виконання зобов’язання.
1.22. Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили, з надання підтвердження компетентного органу, протягом трьох робочих днів від дати настання або припинення. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону посилатися на такі обставини як підставу звільнення від відповідальності.
1.23. У випадку настання обставин, визначених п.5.1. цього Договору, строк виконання зобов’язань відсувається на строк дії таких обставин.
6. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
1.24. Усі спори та розбіжності, що виникають між СТОРОНАМИ ЗА ЦИМ договором підлягають урегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.
1.25. У випадку, якщо Сторони протягом одного місяця не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд суду, згідно з чинним законодавством України.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.26. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін, з обов’язковим посиланням на цей Договір.
1.27. Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, у випадку якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром, телеграфом, або вручені особисто за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв’язку одержувача.
1.28. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до остаточного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.
1.29. Не дійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою не дійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.
1.30. Назви розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПП “ІНКОМ-Б.С.” Позичальник
Адреса: 21001, Вінницька обл., м.Вінниця, вул. Некрасова, буд. 24, Адреса: __________________________________
р/р: 26004500136188 у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», _________________________________________
МФО: 300614, ЄДРПОУ: 39228053 Паспорт ________№________________ виданий


__________________________________________
Директор __________ Миколайчук В.С. „___”_______ ______ р.
_________________/______________________/


Платежи по кредиту на 15 лет составляют немного больше 2000 грн в месяц.
г. Кременчуг

Комментарии автора вопроса

02.12.2015 10:04
Спасибо большое всем юристам, кто отозвался и ответил на мой вопрос, теперь есть информация, которую я обязательно учту.

01.12.2015 22:59
Пугают такие пункты договора:1.11. Про намір змінити розмір фіксованої переплати (плату за Кредит) Кредитор зобов’язаний письмово повідомити Позичальника не пізніше ніж за десять днів до дати сплати фіксованої переплати за Кредитом відповідно до нових ставок, а також надати для укладення додаткову угоду про внесення змін до цього Договору.
1.13. У випадку якщо Позичальник не погодиться зі зміненим розміром фіксованої переплати (платою за Кредит), він зобов’язаний письмово повідомити про це Кредитора та погасити суму остаточної заборгованості за Кредитом в повному обсязі.
Не получится ли так, что после пару месяцев оплаты за кредит, они поднимут ставку до очень высокой, а у нас на тот момент уже денег не будет, чтобы погасить остаток долга, существует ли в законе максимальная ставка повышения или это только на рассмотрении у кредитора?

01.12.2015 22:46      комментарий относится к Штангей Сергей
нет, не просят и страховку не просят, никаких комиссий не платить.Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вы проиграли суды банку или прошли сроки подачи жалобы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – как можно выиграть суд у банка по кредиту Необходимо понимать, что Вы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
В случае, если у вас кредит с открытыми просрочками по платежам и банк подает на вас в суд - обязательно напишите...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
В этом ролике мы продолжаем отвечать на Ваши вопросы в контексте бесплатной онлайн консультации. Проблемы с банками...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк подает в суд, что делать? Советы от юриста Сергея Панасюка
Банк подает в суд, что делать? Советы от юриста Сергея Панасюка
В этом ролике поговорим о некоторых реальных жизненных ситуациях борьбы с банком Если Ваша жена/муж решила ухудшить...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
Off-line Костяков Дмитрий
юрист
Ужгород (также Харьков, Киев)
ответил 02.12.2015 00:47

Та ладно, никаких комиссий не платить? Так, навскидку, п. 1.4.: с Вас возьмут 10 000 на какую-то неточную цель и в результате никакого "кредита" не  дадут. Да и лицензия на финусуги у них вряд ли есть.


0
фото
PREMIUM
Off-line Савенко Евгений
юридическая компания
Киев (также Харьков, Днепропетровск, Львов, Житомир, Винница)
ответил 02.12.2015 00:30
По поводу дополнительного вопроса - максимальной ставки нет. С другой же стороны, существует запрет требовать остаток долга, если заемщик не соглашается с новыми повышенными ставками.

С уважением, Савенко Евгений (063) 641-91-77, (050) 529-68-00
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Штангей Сергей
юрист
Киев (также (также вся Украина))
ответил 01.12.2015 23:30

1. Я вам честно скажу, договор паршивый, так как его где то сперли, и очень неумело переписали...

2. Давать развернутый анализ договора бесплатно никто не будет, ибо требует времени


0
фото
Off-line Штангей Сергей
юрист
Киев (также (также вся Украина))
ответил 01.12.2015 22:25

А денег за предоставление кредита просят?Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?