Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

ДОГОВІР № 007-08 про надання послуг

22.08.2015 18:50
на руках договор о работе за границей от агенства, сомневаюсь в достоверности договора.

ДОГОВІР № 007-08
про надання послуг
м.Харків «21» cерпня 2015 р.

Суб’єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець Усачова Наталія Олександрівна (надалі іменується «ВИКОНАВЕЦЬ»), що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця серії АА № 2 480 000 0000 172347 з однієї сторони та гр. Нікульча Катерина Євгенівна, який (а) мешкає за адресою:м.Дніпродзержинськ, вул.Юнатів, буд.15 (надалі іменується «ЗАМОВНИК») з іншої сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК в порядку визначеним цим Договором доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання із забезпечення інформаційного, консультаційно-довідкового та методичного обслуговування ЗАМОВНИКА з питань порядку виїзду громадян України за кордон, питань, пов’язаних із правовим статусом громадян України під час перебування за кордоном та інших питань в обсязі та на умовах даного Договору. Країною, щодо якої ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується здійснювати обслуговування ЗАМОВНИКА визначається Республіка Польща

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:
2.1.1. Надати ЗАМОВНИКУ інформаційно-консультаційні послуги щодо характеристики Республіки Польща, а саме про основні економічні, політичні, соціальні характеристики, національні звичаї і норми громадського життя.
2.1.2. Надати ЗАМОВНИКУ інформацію про порядок виїзду громадян України за кордон, про перелік необхідних для виїзду за кордон документів, про порядок їх підготовки, збору та оформлення, зокрема роз’яснити замовнику порядок та механізм подачі документів , необхідних для отримання візи у Республіку Польща.
2.1.3. Надати ЗАМОВНИКУ інформаційно-методичне сприяння (виключно в межах цього Договору) в підготовці документів, необхідних для отримання візи у Республіку Польща.
2.1.4. Надати ЗАМОВНИКУ інформацію про статус громадянина України під час перебування у Республіці Польща, допустимі строки перебування у цій країні, порядок реєстрації (у разі необхідності) факту перебування громадянина України у вказаній країні.

2.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право:
2.2.1. Відшкодувати збитки, отримані в результаті дій ЗАМОВНИКА, що виникли не з вини ВИКОНАВЦЯ, за рахунок ЗАМОВНИКА.
2.2.2. У разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов’язань за цим договором або надання недостовірної інформації, що стосується відомостей про місце навчання, місце постійного проживання, попередні відмови в наданні візи або спроби отримати візу, наявності порушення візового режиму, судимості та інше - повністю відмовитись від своїх зобов’язань за цим договором та утримати всі кошти, які були сплачені раніше, або вимагати від ЗАМОВНИКА відшкодування збитків, отриманих в результаті порушення умов договору.
2.2.3. У разі невчасної сплати обов’язкових платежів ЗАМОВНИКОМ, які виникають у процесі реалізації договору, ВИКОНАВЕЦЬ має право розірвати договір в односторонньому порядку та утримати усі сплачені раніше кошти ЗАМОВНИКОМ, а також на відшкодування всіх понесених витрати.
3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА

3.1. ЗАМОВНИК зобов'язується:
3.1.2. Вчасно надати ВИКОНАВЦЮ всі витребувані документи та відомості.
3.1.3. Надавати ВИКОНАВЦЮ повну та достовірну інформацію, яка містить характеристику ЗАМОВНИКА та стосується відомостей про місце постійного проживання, навчання, попередні відмови в наданні візи або спроби отримати візу, наявності порушення візового режиму, судимості, дієздатність та іншу персональну інформацію в повному обсязі, необхідному для виконання даного договору.
3.1.4. Самостійно подати підготовлені документи на отримання візи та проходити співбесіду у консульському відділі посольства.
3.1.5. У разі зміни своєї адреси, номерів телефонів, узгоджених каналів зв’язку повідомити про це ВИКОНАВЦЯ.
3.1.6. Відразу після підписання цього Договору оплатити послуги Виконавця в розмірі, визначеному в розділі 5 цього Договору.
3.2. ЗАМОВНИК має право:
3.2.1. Контролювати хід виконання договору.
3.2.2. Вносити пропозиції щодо зміни умов даного договору.

4. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Вартість послуг, що надаються ЗАМОВНИКУ ВИКОНАВЦЕМ складає: 3900,00 грн.( три тисячі дев`ятсот гривень)
4.2. В момент укладання цього договору ЗАМОВНИК відразу отримує, передбачені п. 2.1.1.-2.1.5. послуги та оплачує їх вартість, що становить: 3900,00грн.(три тисячі дев`ятсот гривень)
,при цьому факт надання ВИКОНАВЦЕМ вказаних послуг ЗАМОВНИК підтверджує підписанням акту виконаних робіт.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За несвоєчасну оплату за цим договором, ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право відмовитись від своїх обов'язків та розірвати договір в односторонньому порядку, компенсувати за рахунок ЗАМОВНИКА фактично понесені матеріальні збитки та отримати комісійну винагороду.
5.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за правильність оформлення іноземного паспорту ЗАМОВНИКА та не відповідає за достовірність документів, наданих ЗАМОВНИКОМ для оформлення документів на отримання візи, або у разі приховування ЗАМОВНИКОМ суттєвої інформації про себе або членів сім'ї.
5.3. ЗАМОВНИК несе відповідальність за достовірність відомостей та документів, які надає ВИКОНАВЦЮ чи консульському відділу посольства для здійснення поїздки та оформлення в’їзної візи. У випадку надання неправдивих відомостей або підроблених документів, ВИКОНАВЕЦЬ в односторонньому порядку розриває договір, а ЗАМОВНИК відшкодовує ВИКОНАВЦЮ всі понесені ним витрати та збитки, а також сплачує ВИКОНАВЦЮ штраф в розмірі оплати послуг обумовлених у п 4.1. даного договору.
5.4. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за дії консульських, митних, прикордонних, міграційних та інших державних органів, також за відмову у видачі в’їздної візи ЗАМОВНИКУ, оскільки видача візи – це виключно компетенція консульського відділу посольства. У випадку відмови у видачі візи ЗАМОВНИКУ консульським відділом посольства Республіки Польща, кошти які були сплачені ЗАМОВНИКОМ ВИКОНАВЦЮ, ЗАМОВНИКУ не повертаються .
5.5. Сторони звільняються від відповідальності, якщо невиконання чи неналежне виконання обов'язків пов'язане з виникненням після підписанням цього договору обставин непереборної сили в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити і попередити своїми діями (форс-мажор). До таких обставин належать: війни, військові дії, блокади, ембарго та інші міжнародні санкції чи обмежувальні дії держави, які роблять неможливими виконання зобов'язань за цим договором, пожежі та інші стихійні лиха тощо.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної Сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною.
6.2. Зміни та доповнення в цей договір можуть бути внесені додатковою письмовою угодою Сторін.
6.3 Всі суперечки між Сторонами за цим договором вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості досягнення домовленості — в порядку, передбаченому законодавством України.

7. АДРЕСА, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІНВИКОНАВЕЦЬ:

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ

Усачова Наталія Олександрівна
Адреса: 61166, Харківська обл., м. Харків, вул. Клочківська, буд. 191-Д, кВ. 64
Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця серії АА №2 480 000 0000 172347
Ідентифікаційний код:3280404442Усачова Наталія Олександрівна


__________ (підпис)М.П.


КЛІЄНТ:

Нікульча Катерина Євгенівна
(призвіще, ім’я по-батькові)

Паспорт: серія АН №345121
Виданий:
Дніпропетровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області «05» березня 2005 р
Адреса реєстрації: м.Дніпродзержинськ, вул.Юнатів,буд.15
Ідентифікаційний код: 3208600963
Контактний тел.: +380(96)708-80-30

_______________________ _____________
(призвіще, ім’я, по-батькові) (підпис)

21 серпня 2015р

.
АКТ №1
виконаних робіт
до договору № 007-08про надання послуг
від «21» серпня 2015 р.

м.Харків "21" серпня 2015 р.

ВИКОНАВЕЦЬ Суб’єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець Усачова Наталія Олександрівна, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця серії АА № 2 480 000 0000 172347 з однієї сторони, та ЗАМОВНИК:
Нікульча Катерина Євгенівна, склали даний акт про те, що згідно Договору про надання послуг № 007-08 від 21 серпня 2015 р. (далі-Договір) ВИКОНАВЦЕМ надані ЗАМОВНИКУ наступні послуги:
• Надано інформаційно-консультаційні послуги щодо характеристики Республіки Польща, а саме про основні економічні, політичні, соціальні характеристики, національні звичаї і норми громадського життя.
• Надано інформацію про порядок виїзду громадян України за кордон, про перелік необхідних для виїзду за кордон документів, про порядок їх підготовки, збору та оформлення, зокрема роз’яснено Замовнику порядок та механізм подачі документів, необхідних для отримання візи у Республіку Польща.
• Надано інформаційно-методичне сприяння в підготовці документів, необхідних для отримання візи у Республіку Польща.
• Надано інформацію про статус громадянина України під час перебування у Республіці Польща, допустимі строки перебування у цій країні, порядок реєстрації (у разі необхідності) факту перебування громадянина України у вказаній країні.
ЗАМОВНИК підписанням цього акта підтверджує, що вищевказані послуги надані йому повністю і він не має претензій до ВИКОНАВЦЯ щодо якості наданих послуг та іх обсягу. ЗАМОВНИК підтверджує, що ВИКОНАВЕЦЬ повністю виконав свої зобов’язання за Договором.
Вартість послуг, які надані ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ складає 3900,00грн.(три тисячі дев`ятсот гривень)

Цей акт складений у двох примірниках, по одному для кожної з сторін Договору, і є невід'ємною частиною Договору.

ЗАМОВНИК:
Нікульча Катерина Євгенівна ВИКОНАВЕЦЬ:

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ

Усачова Наталія Олександрівна

(підпис)
(ПІБ замовника) (підпис)
(ПІБ виконавця)
М.П.


г. ДнепропетровскОтветы юристов

0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Киев (также Одесса, Днепр)
ответил 23.08.2015 07:59

Добрый день! Кроме сказанно коллегами, обращу Ваше внимание на, что вам уже и акт выполненных работ предлагают подписать, тоесть взяв оплату формально показать, что услуги предоставлены.

Исполнитель безусловно может оказать вам помощь в поиске работы и без лицензии, но если вы хотите себя обезопасить-договор в такой форме не подписывайте или не делайте 100 % предоплату.Підписуйтесь! Більше відповідей на персональній сторінці https://www.facebook.com/ribintsevss // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Колбаев Александр
юрист
Киев
ответил 22.08.2015 19:32

Это однозначно развод. Работу вам не найдут. И взять с них будет нечго, ибо это договор всего лишь на консультации..


0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 22.08.2015 19:09

Информационно-консультационные услуги Вам предоставят, а для чего-то большего, во-первых, нужна лицензия, а, во-вторых, предмет договора должен быть несколько другим.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?