Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Весенний призыв

01.04.2015 17:31
Здравствуйте! Могут ли призвать мужа на срочную службу, если есть ребёнок 2 лет, детских соц выплат уже нет и я беременна вторим ребёнком 2 месяца!
г. МукачевоДоступные специалисты в области конституционного права

Ответы юристов

0
фото
Off-line Хижняк Игорь
юрист
Киев
ответил 01.04.2015 18:04

На срочную службу призвать не могут.

Удачи.


1
фото
Off-line Фурман Руслан
юрист
Хмельницкий
ответил 01.04.2015 17:49
ответ исправлен 01.04.2015 17:50

Відповідно до ч.1 ст.17 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

ч.2 ст.17 даного Закону - Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

5) двох і більше дітей;

6) дитину-інваліда;

7) дружину-інваліда;

8) вагітну дружину.

Ні, Ваш чоловік має право на відстрочку. У Вас є дві підстави для відстрочки: малолітня дитина та Ваша вагітність. В найближчі 4 роки чоловіка не заберуть (без його згоди), окрім оголошення в країні повної мобілізації.


0
фото
FIND
Off-line *** Евгений
адвокат
Киев (также и вся Украина)
ответил 01.04.2015 17:47

При наявності  таких підстав буде відстрочка.

Стаття 17. Відстрочка від призову

1. Вiдстрочка вiд призову на строкову вiйськову службу надається призовникам за рiшенням районної (мiської) призовної комiсiї у випадках, передбачених цим Законом.
2. Вiдстрочка вiд призову за сiмейними обставинами, за їх бажанням, надається призовникам, якi мають:
а) непрацездатних батька i матiр чи непрацездатного батька або непрацездатну матiр, якщо вони не мають iнших працездатних осiб, зобов'язаних вiдповiдно до законодавства їх утримувати, незалежно вiд того, проживають вони разом з непрацездатними батьками чи нi. Непрацездатнiсть батькiв визначається у порядку, передбаченому законодавством;
б) рiдних братiв i сестер вiком до 18 рокiв, якщо вони не працюють, або старших, якщо вони незалежно вiд вiку є iнвалiдами I чи II групи, у разi вiдсутностi iнших осiб, якi зобов'язанi їх утримувати;
в) одного з батькiв, у яких на утриманнi перебувають двоє i бiльше неповнолiтнiх дiтей, до виповнення старшому з неповнолiтнiх 18 рокiв.
Вiдстрочка вiд призову за сiмейними обставинами, за їх бажанням, надається також призовникам, якi мають на своєму утриманнi:
а) дитину вiком до трьох рокiв або старше трьох рокiв, яка виховується без матерi у зв'язку з її смертю або за рiшенням суду;
б) двох i бiльше дiтей;
в) дитину-iнвалiда вiком до 16 рокiв;
г) дружину-iнвалiда;
д) непрацездатних осiб, пiд опiкою, пiклуванням або на утриманнi яких перебував призовник, якщо немає iнших працездатних осiб, зобов'язаних вiдповiдно до законодавства їх утримувати.
Вiдстрочка вiд призову надається призовникам на час здiйснення ними опiки чи пiклування, якщо у осiб, над якими встановлено опiку чи пiклування, немає iнших працездатних осiб, зобов'язаних вiдповiдно до законодавства доглядати та утримувати їх.
У разi наявностi в сiм'ї тiльки двох синiв вiдстрочка вiд призову за сiмейними обставинами може надаватися призовниковi, якщо його брат проходить строкову вiйськову службу.
У разi коли призову пiдлягають декiлька синiв одночасно, вiдстрочка може надаватися одному з них за бажанням i пропозицiєю батькiв.
3. Вiдстрочка вiд призову за станом здоров'я, на строк до одного року надається призовникам, якi визнанi пiд час медичного огляду тимчасово непридатними до вiйськової служби.
4. Вiдстрочка вiд призову для продовження навчання надається призовникам, якi навчаються у загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних навчальних закладах, а також у вищих навчальних закладах I i II рiвнiв акредитацiї, до здобуття повної загальної середньої освiти. У разi досягнення такими призовниками 21-рiчного вiку пiд час навчання вiдстрочка втрачає силу.
Студентам, якi навчаються у вищих навчальних закладах, незалежно вiд форм власностi, а також у вищих i середнiх духовних навчальних закладах, вiдстрочка вiд призову на строкову вiйськову службу надається один раз на перiод навчання. Особи, вiдрахованi за неуспiшнiсть i недисциплiнованiсть, втрачають зазначене право на вiдстрочку вiд призову. денною формою навчання, - до їх закiнчення;
студентам, якi навчаються у вищих i середнiх духовних навчальних закладах;
випускникам професiйно-технiчних навчальних закладiв - на один рiк за умови їх працевлаштування i роботи за отриманою професiєю;
студентам, якi навчаються у вищих навчальних закладах всiх рiвнiв акредитацiї з денною формою навчання, що здiйснюють пiдготовку фахiвцiв для Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань i уклали контракт про направлення їх пiсля закiнчення навчання для подальшого проходження вiйськової служби на посадах офiцерського складу. Перелiк таких навчальних закладiв та обсяги пiдготовки фахiвцiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстерства оборони України. Вiдстрочка вiд призову на строк до трьох рокiв надається випускникам професiйних навчально-виховних закладiв за їх бажанням пiсля закiнчення цих закладiв для придбання практичних професiйних навичок в умовах виробництва.
Вiдстрочка вiд призову надається також випускникам професiйних навчально-виховних i вищих навчальних закладiв пiсля їх закiнчення за умови роботи в сiльськiй мiсцевостi.
Студентам, якi навчаються у вищих навчальних свiтських та всiх духовних навчальних закладах, вiдстрочка вiд призову на строкову вiйськову службу надається один раз на весь перiод навчання.
5. Вiдстрочка вiд призову надається призовникам з вищою педагогiчною освiтою - педагогiчним працiвникам, основним мiсцем роботи яких є загальноосвiтнi навчальнi заклади, на весь перiод їх роботи за спецiальнiстю, а також медичним працiвникам на перiод їх роботи в сiльськiй мiсцевостi за фахом за умови повного завантаження на займанiй посадi.
6. Вiдстрочка вiд призову у зв'язку з депутатською дiяльнiстю та дiяльнiстю як сiльських, селищних i мiських голiв надається призовникам з числа депутатiв i голiв на строк виконання ними цих повноважень.
7. Вiдстрочка вiд призову також надається:
а) призовникам, якi в установленому порядку переселилися з районiв стихiйного лиха, - на строк не бiльше двох рокiв з моменту переселення;
б) у разi ведення призовниками самостiйно або спiльно з батьками селянського (фермерського) господарства - на строк не бiльше трьох рокiв з моменту отримання для цiєї дiяльностi земельної дiлянки;
в) призовникам, якi є священнослужителями i займають посаду в однiй iз зареєстрованих у встановленому порядку релiгiйних конфесiй, - на час роботи священнослужителями;
г) в iнших випадках, не передбачених цим Законом, згiдно з рiшеннями призовної комiсiї Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських призовних комiсiй за поданням районних (мiських) призовних комiсiй.
8. Призовники, яким надано вiдстрочку, зобов'язанi щорiчно до 1 жовтня подавати у вiйськовi комiсарiати документи, що пiдтверджують їх право на вiдстрочку.
9. Призовники, якi втратили пiдстави для надання вiдстрочки, а також особи, якi не мають права на вiдстрочку або пiдстав для звiльнення вiд призову, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, i не призванi з рiзних причин на строкову вiйськову службу у встановленi строки, мають бути призванi пiд час здiйснення чергового призову. кi не мають права на вiдстрочку або пiдстав для звiльнення вiд призову, передбачених статтею 17 цього Закону, i не призванi з рiзних причин на строкову вiйськову службу у встановленi строки, мають бути призванi на службу пiд час здiйснення чергового призову до досягнення ними до дня вiдправки у вiйська 27-рiчного вiку.

Успіху.Индивидуальная консультация, подготовка документов, участие в деле - на платной основе. С уважением,адвокат Евгений /моб.тел. (099)102-33-93, (097) 752-56-13/
Показать контактную информацию

Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Адвокат Гриньов Сергій (Київ)
https://www.freelawyer.ua/user/114761
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ Уголовное и хоз спец
https://www.freelawyer.ua/user/122469
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
КВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
http://www.vfemidav.com.ua
www.vfemidav.com.ua
Юрист Рудниченко Андрей
https://www.freelawyer.ua/user/5562
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?