Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Все ли нормально с договором?

29.10.2014 13:12

Собираюсь уехать за границу на зароботки, хочу проверить нету ли каких нибуть подводных камней в договоре этой компанией ДОГОВІР No __________

м. Київ “___” ____________ 2014 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТЕРН ГЕЙТС» в особі директора Голіка

Олександра Сергійовича, який діє на підставі Статуту, далі за текстом Договору "ВИКОНАВЕЦЬ", з

одного боку, та громадянин(ка) України _________________________________________,

далі за текстом Договору "ЗАМОВНИК", з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов’язання надати послугищодо

пошуку роботи закордоном, сприяти в оформленні документів, необхідних для отримання в'їзної візи

та сприяння ЗАМОВНИКУ в укладенні трудового договору між ЗАМОВНИКОМ та роботодавцем.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ.

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:

2.1.1. Ознайомити ЗАМОВНИКА з законодавством про працю та про статус іноземця в країні

перебування, а також з діючими правилами митного та валютного регулювання;

2.1.2. Не розголошувати всю інформацію, яку він отримав від ЗАМОВНИКА та не використовувати її

2.1.3. Надавати інформаційно-консультаційні послуги з питань, що стосуються отримання тимчасової

візи для іноземців, роз'яснення правил та процедур Посольства Фінляндії та посольства України в

2.1.4. Сприяти у пошуку потенційного роботодавця;

2.1.5. Надавати допомогу у ознайомленні ЗАМОВНИКА з трудовим договором, узгодженим з

2.1.6. Підготувати резюме ЗАМОВНИКА на підставі наданих останнім матеріалів;

2.1.7. Приступити до виконання прийнятих на себе зобов'язань в день підписання даного договору

ЗАМОВНИКОМ та надання повного переліку необхідних документів.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. ЗАМОВНИК зобов’язаний:

3.1.1. Надати достовірні відомості (інформацію) про отриману освіту та стаж роботи, а також інші

анкетні дані про себе, які необхідні при працевлаштуванні;

3.1.2. Дотримуватися всіх вказівок ВИКОНАВЦЯ відносно підготовки документів для

3.1.3. Сплатити ВИКОНАВЕЦЮ винагороду, за послуги, передбачені п. 1.1. даного Договору, згідно

3.2. Розуміючи, що ВИКОНАВЕЦЮ для належного, своєчасного, повного та якісного виконання

своїх зобов'язань за даним Договором, а також для надання ЗАМОВНИКУ якісної та своєчасної

підтримки при оформленні необхідних документів та інших формальностей, ЗАМОВНИК

зобов'язується надати ВИКОНАВЦЮ у момент підписання даного Договору (або в інший строк,

погоджений Сторонами даного Договору) засвідчені ЗАМОВНИКОМ копії наступних документів:

громадянський паспорт, закордонний паспорт, трудова книжка, ідентифікаційний код,

документ про освіту. Окрім перелічених вище копій документів, ЗАМОВНИК зобов'язується

на вимогу ВИКОНАВЦЯ надавати останньому інші відомості, необхідні ВИКОНАВЦЮ, а

також засвідчені копії (або оригінали, коли це необхідно) інших документів у строки, вказані

ВИКОНАВЦЕМ, та дотримуватись інших вказівок ВИКОНАВЦЯ. При цьому ЗАМОВНИК розуміє,

що від своєчасного надання ВИКОНАВЦЮ копій необхідних документів та інших відомостей, а

також від своєчасного та неухильного виконання вказівок ВИКОНАВЦЯЗАМОВНИКОМ залежить

позитивний результат працевлаштування ЗАМОВНИКА за кордоном, так само як і успішна кар'єра

ЗАМОВНИКА, та рівень його заробітної плати за кордоном.

3.3. ЗАМОВНИК зобов'язується негайно повідомляти ВИКОНАВЦЯ про зміну своєї адреси, номерів

міського та мобільного телефонів письмово. Неможливість зв'язатися з ЗАМОВНИКОМ на протязі

більше ніж 3 (трьох) діб за вказаними ним телефонами та адресою тягне за собою припинення цього

Договору згідно п. 4.4. цього Договору.

3.4. ЗАМОВНИК несе повну відповідальність за правдивість інформації, наданої згідно даного

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. ЗАМОВНИК приймає на себе зобов'язання на протязі 3 (трьох) робочих днів, після підписання

даного Договору, перерахувати на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ, вказаний у даному

Договорі, гарантійний платіж у розмірі _____ (______________________) гривень в день

заключення договору. Оплата винагороди ВИКОНАВЦЯ за даним Договором здійснюється в

національній валюті України на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.

4.2.Під гарантійним платежем мається на увазі сума коштів, що перераховується на розрахунковий

рахунок ВИКОНАВЦЯЗАМОВНИКОМ, але не переходить у власність ВИКОНАВЦЯ до моменту

виконання останнім своїх зобов'язань, передбачених даним Договором, перед ЗАМОВНИКОМ, та/

або в інших випадках, передбачених даним Договором.

4.3 Гарантійний платіж зараховується у рахунок оплати послуг ВИКОНАВЦЯ в день отримання

ЗАМОВНИКОМ комплекту документів для працевлаштування за кордоном від ВИКОНАВЦЯ згідно

4.4 В разі неможливості виконання ВИКОНАВЦЕМ зобов’язань, прийнятих на себе за даним

Договором, з вини ЗАМОВНИКА, про що ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний письмово повідомити

ЗАМОВНИКА на його поштову адресу, вказану у даному Договорі, Сторони даного Договору

погоджується, що у такому випадку даний Договір припиняється у момент сплину 10 (десяти)

календарних днів з моменту направлення ЗАМОВНИКУ вказаного письмового повідомлення, якщо

у цей термін ВИКОНАВЦЕМ у такий самий спосіб не буде отримано письмового обґрунтованого

заперечення ЗАМОВНИКА проти припинення даного Договору. При цьому, розуміючи, що задля

працевлаштування ЗАМОВНИКА за кордоном ВИКОНАВЕЦЬ поніс суттєві грошові витрати,

Сторони даного Договору погоджується, що у момент припинення даного Договору згідно

даного пункту у ЗАМОВНИКА виникає зобов'язання сплатити ВИКОНАВЦЯ компенсацію у

розмірі гарантійного платежу, передбаченого п.4.1. даного Договору, яке погашається за рахунок

гарантійного платежу (тобто у момент припинення даного Договору з підстав, передбачених даним

пунктом, гарантійний платіж переходить у власність ВИКОНАВЦЯ), якщо Сторонами у письмовій

4.5. У разі дострокового припинення даного Договору (тобто до моменту повного виконання

ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за даним Договором) з підстав інших,

ніж передбачено п. 4.4, п. 8.1. та п. 8.2. даного Договору, за рахунок гарантійного платежу

ЗАМОВНИКОМ компенсуються фактичні витрати ВИКОНАВЦЯ, понесені останнім задля

виконання своїх зобов'язань за даним Договором, згідно копій документів, що підтверджують

такі витрати; при цьому за рахунок гарантійного платежу ЗАМОВНИКОМ також сплачується

компенсація ВИКОНАВЦЯ за фактично виконану ним роботу, яка дорівнює 100% вказаних у даному

пункті фактичних витрат ВИКОНАВЦЯ, але все разом не більше, ніж фактичний розмір гарантійного

платежу; залишок гарантійного платежу повертається ЗАМОВНИКУ.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Жодна відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-яких положень цього

Договору, якщо це невиконання явилося наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю

Сторони, яка не виконує, подібних стихійним лихам, екстремальним погодним умовам, пожежам,

війнам, страйкам, військовим діям, втручанню з боку владних структур, ембарго (названі далі “форс-

мажор”), на період, що починається з моменту об’явлення Стороною, яка не виконує, про форс-

мажор і закінчується, коли форс-мажор закінчиться або закінчився б, якби Сторона, що не виконує,

вжила заходів, які вона в дійсності могла б вжити для виходу з форс-мажору.

5.2. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов’язань за цим Договором. Якщо

форс-мажор продовжується більше 6 (шести) місяців, то будь-яка зі Сторін може перервати дію

цього Договору стосовно ненаданих на даний момент послуг.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність,

визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його

невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо

воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних

від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

6.3. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі

виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір

неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, визначеному

відповідним законодавством України.

7. ГАРАНТІЇ ДЛЯ ЗАМОВНИКА

7.1. Розуміючи, щопошук роботи що до працевлаштування ЗАМОВНИКА за кордоном, так само

як і в Україні, є досить складним процесом, який окрім усього іншого має багато суб'єктивних

складових та значною мірою залежить не стільки від ВИКОНАВЦЯ, скільки від ЗАМОВНИКА

та закордонного роботодавця, вмінь, навичок ЗАМОВНИКА, його комунікабельності та вміння

встановити нормальні взаємини зі своїм закордонним роботодавцем та підтримувати їх на протязі

дії трудового договору (контракту), незважаючи на це, ВИКОНАВЕЦЬ гарантує одноразовий

безкоштовний пошук для ЗАМОВНИКА нового робочого місця у країні працевлаштування

ЗАМОВНИКА за даним Договором, на протязі 30 (тридцяти) календарних днів з моменту

виїзду ЗАМОВНИКА за кордон з України за запитом ЗАМОВНИКА, у разі негативного

результату щодо працевлаштування ЗАМОВНИКА за кордоном на першому погодженому

7.2. У разі, якщо після отримання документів для працевлаштування ЗАМОВНИКА за кордоном

від ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИКУ буде відмовлено в наданні візи для виїзду за кордон з метою

працевлаштування на умовах цього Договору з підстав, які не залежать від ЗАМОВНИКА,

ВИКОНАВЕЦЬ повністю повертає ЗАМОВНИКУ кошти, сплачені останнім за цим Договором.

8. ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ, ІНШІ УМОВИ

8.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право припинити даний Договір в односторонньому порядку, письмово

повідомивши про це ЗАМОВНИКА поштою, в разі надання ЗАМОВНИКОМ неправдивої та

недостовірної інформації, інформації яка не відповідає дійсним намірам ЗАМОВНИКА, надання

документів, які у встановленому порядку були визнані підробленими, тощо. У такому разі

даний Договір вважається припиненим у момент сплину 10 (десяти) календарних днів з моменту

направлення ЗАМОВНИКУ поштою письмового повідомлення про припинення даного Договору.

При цьому, розуміючи, що задля працевлаштування ЗАМОВНИКА за кордоном ВИКОНАВЕЦЬ

поніс суттєві грошові витрати, так само як і задля встановлення стосунків з закордонними

роботодавцями, Сторони даного Договору погоджується, що у момент припинення даного Договору

згідно даного пункту у ЗАМОВНИКА виникає зобов'язання сплатити ВИКОНАВЦЯ компенсацію

у розмірі гарантійного платежу, передбаченого п. 4.1. даного Договору, яке погашається за рахунок

гарантійного платежу (тобто у момент припинення даного Договору з підстав, передбачених даним

пунктом, гарантійний платіж переходить у власність ВИКОНАВЦЯ), якщо Сторонами у письмовій

8.2. В разі відмови ЗАМОВНИКА від даного Договору на будь-якому етапі його виконання,

розуміючи, що задля працевлаштування ЗАМОВНИКА за кордоном ВИКОНАВЕЦЬ поніс суттєві

грошові витрати, так само як і задля встановлення стосунків з закордонними роботодавцями,

Сторони даного Договору погоджується, що у момент припинення даного Договору згідно

даного пункту у ЗАМОВНИКА виникає зобов'язання сплатити ВИКОНАВЦЮ компенсацію у

розмірі гарантійного платежу, передбаченого п. 4.2. даного Договору, яка погашається за рахунок

гарантійного платежу (тобто у момент припинення даного Договору з підстав, передбачених даним

пунктом, гарантійний платіж переходить у власність ВИКОНАВЦЯ), якщо Сторонами у письмовій

8.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється

додатковою угодою до цього Договору, яка є його невід’ємною частиною.

8.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною

частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані

уповноваженими на те представниками Сторін.

8.5. Даний Договір набирає чинності у момент його підписанні обома Сторонами та діє до повного

виконання Сторонами своїх зобов'язань, прийнятих на себе за даним Договором, зокрема, отримання

ЗАМОВНИКОМ комплекту документів для працевлаштування за кордоном згідно умов даного

Договору та отримання ВИКОНАВЦЕМ повної оплати своїх послуг, передбаченої даним Договором.

8.6. Комплект документів для працевлаштування ЗАМОВНИКА за кордоном згідно умов даного

Договору отримується ЗАМОВНИКОМ від РОБОТОДАВЦЯ за описом під підпис.

8.7. ЗАМОВНИК несе особисту відповідальність за телефонні переговори з роботодавцями, за

проходження тестів на професійну придатність, в разі їх проведення потенційними роботодавцями, а

також за результат інтерв’ювання в консульській установі.

8.8. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються положеннями Цивільного

Кодексу України та Господарського кодексу України, при розходженні положень вказаних кодексів,

застосовується Цивільний Кодекс України.

8.9. Договір укладено на українській мові, на 4 сторінках, у двох примірниках, кожен з яких має

однакову юридичну силу (один - ЗАМОВНИКУ; один - ВИКОНАВЦЮ).

9. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ТзОВ «ВЕСТЕРН ГЕЙТС»

79012, м. Київ, вул. М. Стельмаха, 3

ЄДРПОУ 39412712

ЗГРУ ПАТ КП «ПриватБанк»

Р/р 26004052737924

МФО 300711

ЗАМОВНИК

Паспорт: серія __ No __________

_____________________________

_____________________________

«__» ___________________ року

Адреса реєстрації: ____________

Тел. мобільний _______________

______________________________

Підпис ____________/_____________/

М.П.___________/................/

./


г. Киев

Комментарии автора вопроса

29.10.2014 13:14
Зарание мпасибо за помощьОтветы юристов

0
фото
Off-line Аргумент-Консалтинг, юридическая компания Содоль Андрей
юридическая компания
Киев
ответил 29.10.2014 14:24
Также прошу обратить внимание что посредник обязан иметь еще и лицензию на такой вид деятельности.
0
фото
Off-line Бондарева Ольга
Киев
ответил 29.10.2014 13:28
Гарантийный платёж Вам не вернут по-любому, а устроят ли на работу - совсем не факт. То есть, Вы рискуете потерять деньги, уплаченные Вами в срок 3 дня с момента подписания договора, и при этом остаться без желанной работы.
0
фото
Off-line Олейник Ирина
адвокат
Луцк
ответил 29.10.2014 13:19

Согласно этого договора вы оплачиваете консультационные услуги, что не есть фактическим трудоустройством. Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?