Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Договір аутстафінгу.чи законно укладати? відповідальність за його використання?

30.06.2014 17:23
Наскільки законно укладати договір аутстафінгу?чи для цього потрібний спеціальний дозвіл?надайте побільше інформації по даному договору.

Комментарии автора вопроса

01.07.2014 11:27
А ЧИ ДОПУСТИМИЙ ТАКИЙ ВАРІАНТ ДОГОВОРУ???????
Договір послуг №01/14 з надання працівників

смт.Верховина __________2014р.

Приватне підприємство «КОРОНА», надалі «Постачальник», в особі директора Іванова Романа Мирославовича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та фізичної особи – підприємця Костщука Ярослава Степановича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надалі «Замовник», з другої сторони, при спільному вживанні Сторони, уклали цей договір послуг з надання працівників ( далі по тексту – Договір ) на підставі чинного законодавства України, про наступне:

1.Предмет Договору
1.1. Предметом цього Договору є надання Постачальником за плату послуг з надання працівників Замовнику для участі у виробничому процесі, управлінні виробництвом або для виконання інших функцій, пов'язаних з виробництвом і (або) реалізацією продукції (товарів, робіт , послуг), на умовах і протягом терміну дії цього Договору.
1.2. Послуги по цьому Договору надаються Постачальником по самостійно розробленому та узгодженому із Замовником графіку.
1.3 Кількість та термін надання співробітників визначаються Замовником у письмовій заявці згідно Додатку №2 до даного договору, яка направляється ним на адресу Постачальника.
1.4. Послуга з надання персоналу включає в себе:
- Зарахування до штату та оформлення трудових відносин з співробітниками Замовника. При необхідності, пошук та підбір кандидатів згідно вимог Замовника та зарахування їх до штату Виконавця.
- Нарахування та виплата заробітної плати співробітникам. При необхідності, відкриття та ведення банківських рахунків для переводу заробітної плати.
- Розрахунок та перерахування податків та зборів до державного бюджету та державних фондів страхування.
- Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, компенсацій за відпустку, оформлення лікарняних листів, видачу співробітникам довідок.
- При необхідності, медичне страхування співробітників, страхування життя, страхування від нещасних випадків та інше.
- При необхідності, вирішення конфліктних ситуацій з співробітниками.
- Здачу звітності, передбаченої діючим законодавством України.
1.5. Сторони у своїх правовідносинах керуються Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України та трудовим законодавством з урахуванням особливостей, встановлених в окремих статтях цього Договору.


2. Вартість послуг та порядок розрахунків.
2.1. Загальна вартість цього Договору не регламентується і складається з сум актів наданих послуг, згідно до Додатку №3 до даного договору.
2.2. Валюта по всім розрахункам по цьому Договору – гривня. Усі розрахунки між сторонами цього Договору здійснюються виключно в безготівковій формі.
2.3. Замовник та Постачальник засвідчують, що між сторонами досягнута домовленість про мінімальний розмір до¬говірної ціни на місяць за надання послуг, передбачених пунктом 1.1. в сумі встановленій згідно Додатку № 1 до даного договору.
Замовник здійснює оплату послуг Постачальника згідно рахунків, виставлених Постачальником . Оплата наданих послуг здійснюється Замовником в триденний термін з дати виписки акта наданих послуг (або передачі цього акта Замовнику).
2.4. Сума вартості наданих послуг може бути змінена Сторонами шляхом внесення змін до Додатку №1 цього договору.

3. Порядок виконання, здавання і приймання послуг.
3.1. Замовник не пізніше ніж через 3 (три) робочих дня після підписання цього Договору обома Сторонами, передає Постачальнику у письмовому вигляді заявку на надання персоналу, в якій Замовник зобов’язаний вказати кількість необхідного йому персоналу та рівень заробітної плати, а також максимальний строк трудового договору по кожному працівнику. Цю заявку Замовник зобов’язаний підписати особисто та завірити своєю печаткою.
3.2. Кожен прийнятий співробітник Постачальника, який залучений до виконання зобов’язань по цьому Договору, зобов’язаний ознайомитись з умовами цього Договору в частині, яка безпосередньо торкається виконанням ним своїх зобов’язань.
3.3. Кожен співробітник Постачальника, який залучений до виконання зобов’язань по цьому Договору, зобов’язаний:
- порядно та якісно виконувати свої обов’язки;
- своєчасно та точно виконувати розпорядження своїх безпосередніх керівників, Замовника та Постачальника ;
- дотримуватись трудової та технологічної дисципліни, вимог нормативних актів по охороні праці;
- бережливо відноситись до майна Замовника та Постачальника;
- на прохання Постачальника негайно надавати звіт про виконання своїх обов’язків.
3.4. По закінченню терміну дії строкового трудового договору з кожним співробітником, останній вважається звільнений відповідного до чинного трудового законодавства України. Для продовження виконання ним своїх обов’язків, з цим співробітником Постачальником, за згодою Замовника, підписується новий строковий трудовий договір.
3.5. В перший місяць після початку надавання послуг по цьому Договору, Постачальник розробляє, а Замовник затверджує графік відпусток по наданому персоналу. Затверджений графік відпусток не підлягає зміні, крім випадків узгоджених обома сторонами цього Договору.
У подальшому, графік чергових щорічних відпусток повинен бути затверджений обома сторонами цього Договору до 12 (дванадцятого) січня поточного року. Для цього графік чергових щорічних відпусток не пізніше 20 (двадцятого) грудня минулого року надається Постачальником Замовнику. При визначенні черговості відпусток вважаються сімейні та інші особисті обставини кожного співробітника та інтереси виробничого процесу Замовника.
3.6. Право на щорічну відпустку виникає у співробітника Постачальника через 6 (шість) місяців після прийому на роботу. Якщо співробітник Постачальника, який залучений до виконання зобов’язань по цьому Договору, був прийнятий по переводу з іншого місця роботи, відпустка може бути надана достроково, при узгоджені з Постачальником та Замовником.
3.7. Відпустка надається щорічно у терміни, які встановлені графіком відпусток по наданому персоналу. У виключних випадках дозволяється перенесення чергової відпустки на наступний рік. Перенесення чергової відпустки більш, ніж на один рік не допускається. По вимозі співробітника Сторони цього Договору дозволяють розбивку чергової відпустки на частини, при умові, що основна її частина буде не менш, ніж 6 (шість) календарних днів.

4. Права та обов’язки Постачальника
4.1. Для забезпечення виконання умов цього Договору Постачальник має право:
4.1.1. Самостійно укладати з юридичними або фізичними особами відповідні угоди, що будуть необхідні для виконання цього Договору.
4.1.2. Замінити конкретну фізичну особу зі списку наданих працівників у випадках, якщо подібна заміна відповідає пред'явленим кваліфікаційним вимогам, тобто не робить істотного впливу на якість виконуваної роботи наданих працівників
4.1.3. Здійснювати контроль над виконанням Замовником умов цього Договору, включаючи зобов'язання Замовника щодо створення безпечних умов праці для наданих працівників.
4.1.4. Встановлювати заробітну плату працівникам та розмір інших виплат працівникам за своїм розсудом з урахуванням вимог чинного законодавства.
4.1.5. Вимагати від працівників, спрямованих Замовнику, виконання умов трудових договорів, посадових інструкцій і локальних нормативних правових актів, що діють у Постачальника.
4.1.6. Притягувати працівників до дисциплінарної, матеріальної відповідальності у випадках, передбачених законодавством, трудовими договорами, локальними нормативними правовими актами, що діють у Постачальника.

4.2. Обов’язки Постачальника:
4.2.1. Постачальник зобов'язується надавати за заявкою Замовника послуги з надання Замовнику працівників Постачальника для участі у виробничому процесі, управлінні виробництвом або для виконання інших функцій, пов'язаних з виробництвом і (або) реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), на умовах цього Договору.
4.2.2. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 1.1 цього Договору.
4.2.3. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх
зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.
4.2.4. Зараховувати кандидатів до свого штату та оформлювати їх згідно вимог трудового законодавства України.
4.2.5. Нараховувати та виплачувати заробітну плату, премії та компенсації співробітникам, а також утримувати податки та збори, передбачені діючим українським законодавством.
4.2.6. Проводити необхідні відрахування до державного бюджету та фондів соціального страхування.
4.2.7. Розраховувати та виплачувати співробітникам вихідну допомогу, відпускні, допомогу з тимчасової непрацездатності та інше.
4.2.8. Вести кадровий облік та заповнювати кадрову документацію, особисті справи, трудові книжки співробітників та інше.
4.2.9. У разі невиходу до роботи наданого співробітника, організувати його заміну та (або) підбір нового співробітника.
4.2.10. У разі виявлення факту заподіяння шкоди майну Замовника діями працівника, Постачальник на підставі належним чином оформленого акта про заподіяння шкоди майну Клієнта та акта про оцінку заподіяної шкоди відшкодовує Замовнику завдану шкоду. При цьому до Постачальника переходить право вимоги до працівника в порядку регресу.
4.2.11. Виконує інші зобов’язання, які передбачені трудовим законодавством України для роботодавця.
4.2.12. Постачальник зобов’язаний зберігати в таємниці інформацію, пов’язану з діяльністю Замовника та отриману при наданні послуг.
.

5. Права та обов’язки Замовника.
5.1.Замовник має право:
5.1.1. Рекомендувати Постачальнику конкретні кандидатури для укладення з ними трудових договорів.
5.1.2. У разі звільнення когось із працівників Постачальника - вимагати від Постачальника надати йому іншого працівника натомість того, трудовий договір з яким було розірвано.
5.1.3. У разі порушення дисципліни ким-небудь з працівників належним чином оформляти порушення дисципліни і звертатися до постачальника з пропозицією застосування до працівника-порушника відповідних заходів дисциплінарного стягнення.
5.2. Обов'язки Замовника:
5.2.1. Замовник зобов’язаний забезпечити належні та безпечні умови праці персоналу, наданого Постачальником у межах цього Договору.
5.2.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати підписання цього Договору направити на адресу Постачальника заявку на надання працівників із зазначенням кількості і необхідної кваліфікації працівників.
5.2.3. Забезпечити своєчасний прийом наданих Постачальником працівників і забезпечити їх роботою.
5.2.4. Замовник зобов’язаний своєчасно, не пізніше 3 (третього) числа місяця після розрахункового, надавати Постачальнику інформацію у вигляді акта наданих послуг про використання працівників Постачальника відповідно до Додатку №4 згідно даного договору, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору. Ця інформація необхідна для обліку робочого часу, оплати праці, кадрового обліку.
5.2.5. Замовник зобов’язаний заздалегідь повідомляти Постачальника про зміни виду діяльності та появу нестандартних (необумовлених цим Договором) виробничих ситуацій.
5.2.6. Заявник зобов’язаний приймати виконану роботу та провадити розрахунки з Постачальником, згідно розділу 2 цього Договору.
5.2.7. Замовник обумовлює з кожним працівником умови повної матеріальної відповідальності.

6. Відповідальність сторін.
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов'язань за цим договором вона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням збитки.
6.2. При порушенні термінів платежів (термінів надання послуг) винна сторона сплачує такі штрафні санкції:
- Пеня у розмірі 0,1 відсотка від належних до сплати сум (вартості послуг) за кожен день затримки.
Згідно цього пункту Постачальник має право на одностороннє розірвання цього Договору без повідомлення про це Замовника. При цьому всі наслідки цих дій Постачальника повністю несе Замовник.
6.3. Крім того, у разі затримки платежів по цьому Договору, Замовник повністю компенсує Постачальнику додаткові компенсаційні виплати персоналу, штрафні санкції від контролюючих органів та інші витрати та втрати, які понесе (або має понести) Постачальник згідно українського законодавства, діючого на момент такої затримки платежів.
6.4. Одностороння зміна умов цього Договору та одностороння відмова від нього не допускаються.
6.5. Межа відповідальності Постачальника за цим Договором встановлюється в розмірі фактично отриманої ним від Замовника суми.


7. Форс-мажор.
7.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після підписання Договору, а саме: погодних та природних катаклізмів (землетруси, повені, пожежі, замерзання моря, протоків, портів і т.п., закриття колій, протоків, каналів, перевалів), політичних катаклізмів, війни, військових дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних скорочень, інших дій держав, які створюють перепони для виконання Сторонами своїх зобов’язань, громадянських хвилювань та ін., які виникли та діють поза контролем Сторін.
7.2.Сторона, для якої внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин виконання обов’язків по даному Договору стає неможливим, зобов’язана протягом 3 (трьох) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.
7.3.Достатнім підтвердженням виникнення та дії форс-мажорних обставин є довідка, що надається Торгівельно-Промисловою Палатою України.
7.4.У випадку дії форс-мажорних обставин штрафні санкції не застосовуються, а Сторони можуть домовитись про зміну умов цього Договору, або перенос строків.
7.5.Постачальник звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин, що виникли по вині третіх осіб, а саме - коли ці треті особи без попереднього повідомлення відмовились від виконання своїх зобов’язань.
Постачальник зобов’язаний терміново, в термін до 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання інформації про ці обставини, повідомити Замовника про це і прийняти усі необхідні заходи по усуненню цих обставин.
Якщо дію цих обставин Постачальник усунути не може, Сторони розглядають питання про доцільність продовження відносин по даному Договору.
7.6. В усіх інших випадках Сторони переглядають умови цього Договору за взаємною домовленістю.

8. Особливі умови.
8.1. Обслуговування Замовника проводиться на території Замовника.
Оперативна взаємодія Сторін цього Договору проводиться за допомогою телефону, факсу, електронної пошти та Інтернету, і, при необхідності, при особистих зустрічах.
8.2. Кожна із сторін зобов’язана терміново письмово повідомити іншу сторону про зміну юридичної та фактичної адреси, а також про зміни розрахунково-платіжних реквізитів.
8.3. Дострокове надання послуг не є порушенням умов цього Договору.
8.4. Постачальник має право залучати для здійснення обов’язків за цим Договором інших осіб на підставі відповідних угод та довіреностей.
8.5. Сторони докладатимуть усіх зусиль для вирішення спірних питань по Договору за взаємною згодою.
9. Умови конфіденційності.
9.1. Умови цього договору і угод до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.
9.2. Сторони вживають всіх необхідних заходів для того, щоб їх співробітники, агенти, правонаступники без попередньої згоди іншої Сторони не інформували третіх осіб про деталі даного договору та додатків до нього.

10. Термін дії договору.
10.1. Термін дії цього Договору:
початок - з моменту його підписання обома сторонами,
закінчення - 03 березня 2009 року.
10.2. У випадку коли не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до закінчення терміну дії цього Договору жодна із сторін не заявила про його припинення, цей Договір вважається подовженим на другий термін.
10.3. Кожна з сторін має право достроково припинити дію цього Договору, письмово сповістивши про це іншу сторону за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання, виконавши усі набравши чинності зобов’язання, згідно з умовами цього Договору.
10.4. Підстави для дострокового розірвання договору:
10.4.1. За взаємною згодою сторін.
10.4.2.За ініціативою однієї із сторін. В цьому випадку сторона-ініціатор відшкодовує другій стороні понесені нею витрати, пов’язані з виконанням цього Договору.
10.5. Розірвання або зміна умов цього Договору можливо на вимогу любої з сторін, якщо повідомлення другої сторони відбулось не менш як за один місяць до дати розірвання (зміни). При цьому сторона – ініціатор розірвання (зміни) цього Договору повинна виконати усі набравши чинності зобов’язання, згідно з умовами цього Договору.

11. Заключні положення.
11.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні за умови, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
11.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
11.3. Сторони погоджуються регулювати всі спірні питання шляхом переговорів.
11.4. Цей Договір складено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології на українській мові в двох аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться у Постачальника, другий - у Замовника.
11.5. Постачальник є платником єдиного податку 2 групи. Замовник є платником єдиного податку 2 групи.
11.6. До цього договору додаються:
- заявка на надання працівників (складається при необхідності);
- графік відпусток (складається по необхідності);
- посадові інструкції (складається по необхідності);
- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (складається по необхідності);
- акти наданих послуг (щомісячний документ);
- розрахункові документи (щомісячний документ).
Додатки до цього Договору складають його невід’ємну частину.

Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.


01.07.2014 10:05
Гарно дякую за допомогу у даному питанні!!!

01.07.2014 09:00
А як на рахунок такої інформації?Але відсутність порядку отримання такого дозволу не скасовує відповідальності за здійснення діяльності у межах договорів аутстафінгу без наявності дозволу на таку діяльність. Надання послуг аутстафінгу без такого дозволу загрожує штрафом,визначеним ч. 3 ст. 53 Закону про зайнятість: у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. Таким чином, усім, кого зацікавить ця стаття і цей вид діяльності, наполегливо рекомендуємо дочекатися затвердженого порядку отримання дозволу, отримати такий дозвіл і лише тоді використовувати наші рекомендації на практиці. А тим, хто вже займається аутстафінгом, слід розуміти, що з 01.01.2013 р. вони порушують Закон про зайнятість, а тому вже підпадають під високі штрафні санкції.Ответы юристов

0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 01.07.2014 11:52

Согласен с коллегой, Ваш вариант договора не соответствует существенным условиям договора аутстаффинга.


0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Киев (также Одесса, Днепр)
ответил 01.07.2014 11:41

Такой - точно нет. 

Смотрите Стаття 39 закона про занятость: "Діяльність суб'єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця

1. Діяльність суб'єктів господарювання - роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів, здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції."

Чтобы попасть под этот пункт надо одновременно: а) принять работников по 24 кзот и б) содействовать/направлять/трудоустраивать этого же работника по условию или трудового договора, очевидно имеется в виду совместительство или договора ГПХ.

Вы же в своем договоре пишете в пункте 1.4 1.4. Послуга з надання персоналу включає в себе:
- Зарахування до штату та оформлення трудових відносин з співробітниками Замовника. При необхідності, пошук та підбір кандидатів згідно вимог Замовника та зарахування їх до штату Виконавця. 

Это уже четкая прописка под статью!

Вы, поставщик/исполнитель должны оказывать услуги заказчику по: "організації робіт у виробничому процесі, управлінні виробництвом або для виконання інших функцій, пов'язаних з виробництвом і (або) реалізацією продукції (товарів, робіт , послуг) замовника" И никаких прописок в стиле пункта 1.4!

Вот как то так. Остальной анализ, извините, платная услуга. Предложение я скинулПідписуйтесь! Більше відповідей на персональній сторінці https://www.facebook.com/ribintsevss // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Киев (также Одесса, Днепр)
ответил 01.07.2014 09:47

Мое мнение, к статье указанной необходима доля критичности. 

Давайте процитируем саму часть 3 статьи 53 закона:

"3. У разі провадження суб'єктом господарювання діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії або наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу стягується штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення."

Наймання працівників, сопровождается заключением с ними договора по ст 24 кзот, при этом в приказе/трудовом договоре должно быть указано "работник А числится в предприятии Б и выполняет работу в предприятии В". Тогда это работает!  

Глубины интернета и консультанты конечно потрясают :) Это вероятно цитата с бухгалтерского форума? Почему говорю бухфорум, потому что бухам как ни кому другому свойственно дуть на воду, еще даже не обжегшись на молоке! При этом ориентируясь исколючительно по установкам налоговой и Любы-знакомой из соседней фирмы!  

В стране есть закон, правоприменительная и судебная практика! На нее надо опираться!

Смотрите статью 14.1.183 еще раз. Говоря об аутстаффинге речь идет исключительно про "господарську або цивільно-правову угоду". Угода, договор в данном случае основание для возникновения соответствующего обязательства хозяйственного или гражданско-правового. 

Понятие хозяйственного обязательства дается в статье 173 Хозкодекса (прочитайте пожалуйста), а понятие гражданско-правового в статье 202, 509, 626 (вся книга 5 Гражданского кодекса). Сравниваем со статьей 24 КЗОТ и делаем вывод что, по гражданско-правовому (хозяйственному) договору процесс организации трудовой деятельности остается за его пределами. Исполнитель работ, в отличие от наемного работника, не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка. Приказ (распоряжение) о приеме на работу не выдается. Более того, работник аутстафера выполняет работу де-юре своему предприятию! Почему в пункте 1 своей консультации я вам и говорил про соответствующие главы регулирующие предоставление услуг, подряд и прочее. Пример, такой деятельности: колл-центр, где работники оформлены на одно предприятие, но это предприятие имеет только одного клиента в лице сотового оператора или банка.  

О втором предложенном мной варианте, работник ИЗНАЧАЛЬНО оформляется по ст 24 КЗОТ на предприятие-получателя услуг. Получатель же, оплачивает услуги аутстаферу. Тут однако важно заметить чтобы предприятие-получатель не было нерезидентом, тогда будет работать статья 53 закона про занятость.

Еще раз прошу вас, не давайте себя смущать! Да, тема новая, легко в интернете образец договора аутстаффинга не найдете, консультации есть как "да, можно" так и "нет, не надо, давайте ждать что скажет Большой брат!". Тут вопрос въедливого чтения соответствующих законов и организации аутстаферского процесса. Підписуйтесь! Більше відповідей на персональній сторінці https://www.facebook.com/ribintsevss // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 30.06.2014 21:18

Согласен с коллегой, вполне законен, разрешение не требуется (их хотели в свое время ввести, но пока эта идея "заморожена").


0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Киев (также Одесса, Днепр)
ответил 30.06.2014 18:21

Добрий день!


Нормативне визначення цього поняття надається в Податковому кодексі (що й не дивно): 14.1.183. послуга з надання персоналу - господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій.

Угода про надання персоналу може передбачати укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового контракту із особою, у розпорядження якої вони направлені. Інші умови надання персоналу (у тому числі винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою сторін.


Тобто, з зазначеного визначення цілком зрозумілим два напрямки побудови такого договору або два напрямки його правового регулювання:


1. Виключно угода господарська або цивільно-правова між суб'єктами за правилами глав 47, 52, 53, 61, 77 (та інших відповідно до характеру виконуваних функцій) Цивільного кодексу та Глав 20, розділу 6 Господарського кодексу. В цьому випадку надавач персоналу сплачує податки від діяльності з надання послуги та виступає податковим агентом щодо працівників, які виконують фактично роботу. 


2. Працівники виконують роботи відповідно укладаючи угоди у відповідності до статті 24 КЗПП, при цьому працедавець за договором - це підприємтсво, що отримує послугу, виступає податковим агентом. Підприємство що надає персонал фактично сплачує податки з винагороди про надання послуг (підряду).


Оскільки основна ідея аутстафінга це саме мінімізувати ризик роботи з персоналом,  другий варіант є не доцільним.

Тобто, аустаффінг цілком законний, а спеціальний дозвіл не потрібен. Підписуйтесь! Більше відповідей на персональній сторінці https://www.facebook.com/ribintsevss // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Шишкин Алексей
юридическая компания
Харьков
ответил 30.06.2014 17:48

Давайте выражаться на русском или украинском языке. Гражданским кодексом Украины такой вид договора не предусмотрен. Однако согласно ст. 6 ГК Украины стороны могут заключить договор, который хотя и не предуссмотрен положениями ГК Украины, но который отвечает основам гражданского законодательства. 

Короче говоря, что по этому договору будет делать сторона обязанная. и мы Вам ответим.

Удачи.С Уважением Шишкин Алексей 0933265077, kontrakt95@gmail.com
Показать контактную информацию

Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?