Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

платить ли коллекторам?

21.03.2013 09:42

Добрый день!в 2011 г с компанией утел был заключен мной договор,в 2012 компания его расторгли без моего ведома и передала коллекторам.сейчас мне звонят коллекторы и требуют уплатить долг,сам долг утел 455 грн,а пеня коллекторов каждый месяц 100 грн -итого 755 грн.в договоре указано другой метод начисление пени.я уплатила 455 ,остальное отказываюсь платить,но они не отстают.имеют ли они право ничислять пеню в таком размере!?когда я сказала,что остальные 300 заплачу через суд,то они сказали,что только лет через 20 вызовут меня в суд когда уже будет огромная сумма задолжености%.Действительно ли возможно такое что лет через 20 всплывет % от задолжености в большем обьеме и будет требовать через суд.пример договора: Договір №__
про надання послуг рухомого
(мобільного) зв’язку
м.____________
«___»______ 20___ р.
Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТриМоб»,(надалі –
Оператор), в особі
_____________________________________________________________,
повноваження якого(ї)
підтверджені ______________________________,
з однієї сторони, та
_______________________________________ ,
(надалі – Абонент), в особі
___________________________________ , який
діє на підставі _________________ , з іншої
сторони, надалі разом – Сторони,
уклали цей Договір про надання послуг
рухомого (мобільного) зв’язку (надалі –
Договір) про наступне:
1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.   Оператор зобов’язується надавати Абоненту послуги рухомого (мобільного) зв’язку стандарту UMTS, а також за домовленістю Сторін інші супутні та додаткові послуги (надалі –
Послуги), а Абонент зобов’язується приймати та оплачувати Послуги на умовах Договору, Правил надання та отримання послуг рухомого (мобільного) зв’язку та інших супутніх послуг ТОВ «ТриМоб» (надалі – Правила) та Тарифів.
1.2.  Послуги надаються Абоненту згідно з обраними ним Тарифами/Тарифними планами (Додаток до Договору), відповідно до Правил та інших нормативно-правових актів України.
1.3.  Надання Послуг починається після повної оплати Абонентом Початкового платежу, у  випадках та у розмірі, передбачених Тарифами.
1.4.  Фактичне отримання Абонентом певної Послуги за Договором означає, що така Послуга була замовлена Абонентом.
2.     ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Абонент має право:
2.1.1. Обирати види Послуг, які надаються в телекомунікаційній мережі (надалі – Мережа) Оператора та його роумінг-партнерів, своєчасно їх отримувати, з урахуванням технічних можливостей Кінцевого обладнання, користуватися ними та оплачувати їх відповідно до Тарифів, чинних на момент надання Послуги, на умовах Договору та Правил.
2.1.2. Отримувати інформацію про
Тарифи, Правила, використання внесених коштів, про нові зони покриття та їх зміну в межах дії Мережі, перелік роумінг-партнерів, а також отримувати іншу, пов’язану з Послугами інформацію.
2.1.3. Замовляти, відмовлятись та обмежувати свій доступ до окремих видів Послуг, або змінювати обраний пакет Послуг на підставі заяви та при наявності технічної можливості Оператора. Змінений пакет Послуг застосовується з наступного розрахункового періоду.
2.1.4. Тимчасово, на строк, що не перевищує 12 місяців, припиняти отримання Послуг за власним
бажанням зі збереженням свого абонентського номера(-ів) на підставі письмової заяви. Відновлення надання Послуг відбувається за заявою Абонента за умови внесення плати в розмірі, встановленому Тарифами.
2.1.5. Припиняти дію Договору письмово попередивши про це Оператора не менше, ніж за 7 календарних днів до бажаної дати припинення дії Договору.
2.2. Оператор має право:
2.2.1. Самостійно встановлювати та в односторонньому порядку змінювати Правила та Тарифи на
телекомунікаційні Послуги (крім тарифів, які згідно із Законом, підлягають державному регулюванню) у порядку визначеному Договором.
2.2.2. Скорочувати перелік Послуг, тимчасово припиняти або припиняти надання Послуг,  попередивши про це Абонента, у випадках та у порядку, передбачених Правилами, умовами
Договору та чинним законодавством України, зокрема у разі виникнення заборгованості перед Оператором.
2.2.3. Припиняти надання Послуг та дію Договору, якщо протягом десяти календарних днів після закінчення кінцевого строку оплати заборгованості, зазначеного в повідомленні про кінцевий строк оплати, не надійшло підтвердження про оплату заборгованості за надані Послуги. При цьому абонентський номер не зберігається та не відновлюється.
2.2.4. Скорочувати перелік Послуг, тимчасово припиняти надання Послугна період до 30 днів у випадку виявлення факту надсилання Абонентом Спаму.
2.3. Абонент  зобов’язується:
2.2.1. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних Послуг, Тарифами, Правилами,  дотримуватись та виконувати їх вимоги.
2.2.2. Своєчасно оплачувати рахунки за Послуги, відповідно до порядку розрахунків,  встановлених Договором та Правилами. У випадку не одержання рахунку, звертатись до Оператора для його одержання. Абонент зобов’язаний самостійно контролювати стан свого
особового рахунку.
2.2.3. Додержуватись умов та порядку отримання Послуг з роумінгу, встановлених роумінг-партнерами, своєчасно та в повному обсязі оплачувати їх у порядку та розмірах, передбачених Тарифами.
2.2.4. У випадку втрати кінцевого обладнання та/або USIM-карти Абонент повідомляє Оператору свій втрачений абонентський номер, персональні та інші дані, та отримує реєстраційний
номер дзвінка. Без отримання такого номера претензії від Абонента щодо несвоєчасного припинення або неприпинення обслуговування його абонентського номеру не
приймаються. Не пізніше 3 (трьох) днів з моменту усного звернення Абонента він зобов’язаний підтвердити його письмово. У разі звернення або скарги з приводу припинення обслуговування
USIM-карти надання Послуг відновлюється і може бути припинено повторно тільки за письмовою заявою Абонента.
2.2.5. Письмово повідомляти Оператора про зміну будь-яких своїх реквізитів (П.І.Б., місце проживання, паспортні дані тощо – для фізичної особи; найменування, місцезнаходження – для юридичної особи) із наданням нових даних, втрату USIM-карти, а також будь-яку іншу інформацію, що пов’язана із наданням та отриманням Послуг.
2.2.6. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та/або USIM-карти для надання телекомунікаційних Послуг третім особам.
2.2.7. Не передавати свою USIM-карту у користування третім особам, у випадку передачі USIM-карти третій особі відповідальним за користування Послугами та за своєчасну оплату
Послуг залишається Абонент.
2.2.8. Не вчиняти будь-яких дій (зокрема, програмування, модернізацію USIM-карти, підключення до мережі обладнання чи застосування інших технологій), які разом або окремо можуть будь-яким чином вплинути на процес надання Послуги або тарифікацію Послуг чи на функціонування мережевого обладнання або призвести до будь-яких інших негативних наслідків як для Оператора так і для інших споживачів.

2.2.9. Дотримуватись вимог інструкції з використання кінцевого обладнання.

2.2.10. Зберігати документи, що пов’язані з оплатою отриманих Послуг протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення оплати.

2.2.11. Сплачувати послуги роумінгу, надані в мережах роумінг-партнерів, відповідно до діючих тарифів та правил роумінг-партнерів.

2.2.12.  Не використовувати додаткове обладнання, технічні можливості телекомунікаційної мережі, надані Оператором з метою доступу до Послуг, для направлення на телекомунікаційну мережу Оператора трафіку з інших телекомунікаційних мереж, в тому числі мереж передачі даних.

2.2.13.  У випадку припинення дії Договору, незалежно від причин, оплатити вартість наданих до припинення дії Договору Послуг в повному обсязі, але не менше обов’язкового платежу(ів) відповідного розрахункового періоду, в якому відбулось припинення надання Послуг.

2.4. Оператор зобов’язується:

2.4.1. Надавати Абоненту Послуги згідно з умовами Договору, Тарифів та Правил.

2.4.2. Оприлюднювати інформацію щодо впровадження нових Послуг, впровадження тарифів на Послуги, що встановлюються ним самостійно, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження через засоби масової інформації, у куточках споживачів (покупців) у місцях продажу послуг та/або пунктах колективного користування, на офіційному веб-сайті Оператора, через довідково- інформаційні, сервісні служби, в інший спосіб, що не суперечить законодавству.

2.4.3. Оприлюднювати, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до зміни, у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті Оператора змінені Тарифи, тарифні плани та повідомляти Абоненту про зміну тарифів, тарифних планів на послуги, що йому надаються.

2.4.4. Інформувати Абонента про виконання капітальних, профілактичних чи інших робіт, що призведе до тимчасового скорочення переліку Послуг чи припинення їх надання, а також строки поновлення надання Послуг, не пізніше ніж за десять робочих днів до початку виконання таких робіт, шляхом розміщення інформації в засобах масової інформації, у куточках споживачів (покупців) у місцях продажу послуг та/або пунктах колективного користування, на офіційному веб-сайті Оператора, через довідково- інформаційні, сервісні служби, в інший спосіб, що не суперечить законодавству.

2.4.5. Попереджати Абонента про скорочення переліку Послуг, тимчасове припинення або припинення надання Послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених Договором, Правилами.

2.4.6. Тимчасово припиняти надання Послуг на підставі заяви Абонента, в якій зазначаються причини тимчасового припинення (зокрема втрата або викрадення кінцевого обладнання та/або USIM-карти тощо). Поновлення надання Послуг здійснюється в порядку, передбаченому Правилами та чинним законодавством України.

2.4.7. Відновлювати надання Послуг після тимчасового припинення або скорочення переліку Послуг не пізніше 2-х (двох) днів після зарахування коштів на особовий рахунок Абонента.

2.4.8. Припинити надання Послуг протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання Оператором письмової заяви Абонента про припинення дії Договору, якщо більший строк не зазначений у заяві.

3.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ:

3.1. Вартість Послуг визначається на підставі встановлених Оператором Тарифів, які діяли на момент надання Послуг. Тарифами може бути передбачено Обов’язковий платіж(і) за певні види та/або обсяг Послуг. Абонент оплачує вартість Послуг з урахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів у порядку та розмірі, визначеному чинним законодавством України, включаючи податок на додану вартість та збір до пенсійного фонду.

3.2.  Якщо інше не узгоджене Сторонами, надання Послуг здійснюється в межах внесеної суми коштів на Особовий рахунок та/або Кредитного ліміту. Надання Послуг припиняється в момент, коли внесена Абонентом сума платежу та/або Кредитний ліміт вичерпуються.

3.3. Не пізніше 10 (десятого) числа місяця, що настає за розрахунковим, Оператор надсилає Абоненту рахунок для оплати вартості Послуг на адресу __________________________. Абонент сплачує рахунок не пізніше 20 (двадцятого) числа місяця, що настає за розрахунковим.

3.4. Оплата Послуг Абонентом здійснюється шляхом переказу коштів на поточний рахунок Оператора згідно з платіжними реквізитами, зазначеними у розділі 6 Договору.

3.5. Неотримання рахунку, тимчасове припинення, а також припинення надання Послуг або дії Договору не звільняє Абонента від обов’язку оплати наданих Послуг у відповідності з Договором, діючими на момент надання Послуг Тарифами та Правилами. У разі неотримання рахунку Абонент повинен звернутися за телефонами Довідково- Інформаційного Контакт-центру (0 800 50 11 88, 1188), для отримання інформації про належну до сплати суму.

4.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1.  Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань згідно законодавства України.

4.2. За несвоєчасну оплату рахунків Оператор може вимагати сплату пені в розмірі  облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період прострочення, від суми заборгованості за кожний день прострочення, якщо діючим законодавством України не передбачено іншого розміру пені. Сплата пені за невиконання договірних зобов’язань не звільняє винну Сторону  від виконання взятих на себе зобов’язань.

4.3.  Оператор не несе відповідальності за неналежну якість Послуг, спричинену пошкодженням та/ або неналежним використанням Кінцевого обладнання Абонентом, а також за неналежну якість Послуг в мережах інших операторів, в тому числі за неналежну якість Послуг, викликану будь-якими аваріями та/або перебоями в роботі мереж інших операторів, а також викликану обставинами непереборної сили (війна, військові дії, блокада, саботаж, диверсії, стихійні лиха, громадські заворушення землетрус, пожежа, повінь, ураган тощо).

4.4.  Оператор не несе відповідальність за зміст інформації, що передається Абонентом або надходить Абоненту.

5.     ІНШІ УМОВИ

5.1.  Кожна зі Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність отриманої при виконанні Договору інформації і прийняти всі належні міри по її нерозголошенню. Сторони зобов’язуються не розголошувати третім особам інформацію про умови Договору та додатків до нього протягом строку дії Договору та одного року з моменту його припинення/розірвання незалежно від причин такого припинення/розірвання, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, цим Договором та Правилами. Невиконання зобов’язань, передбачених цим пунктом, є підставою для відшкодування винною Стороною збитків, завданих таким порушенням, в повному обсязі.

5.2.   Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами, але не раніше отримання Оператором платежів відповідно до обраних Абонентом Послуг, та діє до припинення надання Послуг після отримання однією із Сторін повідомлення про його припинення. Припинення дії Договору не звільняє Абонента від сплати боргу та пені.

5.3.  Всі повідомлення на адресу Абонента, оприлюднення інформації, передбачені Договором, Правилами та чинним законодавством вважаються виконаними Оператором належним чином, якщо Абонент був повідомлений письмово або через засоби масової інформації, веб-сайт Оператора, за допомогою телефону, факсу, коротких текстових повідомлень, засобами електронної пошти, в тому числі з використанням можливостей Послуг, що надаються за цим Договором, або в інший спосіб визначений  Оператором.

5.4.  Якщо Сторони неспроможні вирішити спори або розв’язати суперечності, що виникають з Договору або мають відношення до нього, шляхом переговорів, то такі спори або суперечності мають бути розглянуті в суді відповідно до встановленої підсудності та підвідомчості спорів.

5.5.  Якщо Абонент не виконав умови пункту 2.3.5 Договору щодо повідомлення про зміну своїх реквізитів, надіслані Абоненту Оператором повідомлення, рахунки, вимоги та інше за наданими раніше Абонентом відомостями про поштову адресу вважаються ним отриманими.

5.6.  У разі непогашення чи несвоєчасного погашення заборгованості за надані відповідно до Договору Послуги Абонент погоджується, що інформація про нього (включаючи його назву/ім’я, прізвище та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код (номер), адресу чи інші дані, зазначені Абонентом при укладанні Договору) та щодо стану розрахунків за Договоромможе бути використана з метою формування реєстру боржників та надана третім особам, яких Оператор має право інформувати про наявність і розмір боргу Абонента; Оператор має право передавати свої права й обов’язки за Договором  без згоди Абонента.

5.7.  Тарифи та Правила, а також всі документи, на підставі яких виконується Договір (додатки, додаткові угоди, акти, листи тощо) є невід’ємною частиною Договору. Своїм підписом під цим Договором Абонент підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами Договору, Тарифами, Правилами.

5.8.  У всьому, що не врегульовано умовами цього Договору, додатковими угодами або додатками до нього Сторони керуються Правилами та Тарифами, чинним законодавством України.

5.9.  Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до отримання однією з Сторін письмового повідомлення/заяви про припинення дії Договору, якщо Сторонами не узгоджено іншого.

5.10.  У випадку отримання Оператором заяви Абонента про припинення дії Договору, дія Договору вважається припиненою з моменту фактичного припинення надання Послуг, яке Оператор проводить протягом 7 (семи) календарних днів з дня отримання заяви від Абонента про припинення дії Договору, якщо більший строк не зазначений у заяві.

5.11.   ТОВ «ТриМоб» декларує, що за рішенням НКРЗІ від 27.10.2011 №599 його внесено до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за № 2341.

5.12.   Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

5.13.   Своїм підписом під цим договором Абонент дає згоду Оператору на обробку своїх персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за телекомунікаційні Послуги. Ця згода чинна протягом дії договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії. Знищення персональних даних є підставою для припинення дії договору. В цьому випадку договір припиняється з дати, зазначеної у повідомленні ТОВ «ТриМоб». Крім того, своїм підписом Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються юридичній особі – ТОВ «ТриМоб» з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за телекомунікаційні Послуги. Абонент своїм підписом також погоджується з тим, що ТОВ «ТриМоб» має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких повідомлень Абонента, не змінюючи при цьому мети їх обробки. Зміст прав Абонента як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. Цей пункт договору застосовується виключно до абонентів – фізичних осіб.

СПАСИБО  ЗАРАНЕЕ!

Ответы юристов

0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 22.03.2013 00:02

Однозначно отказать! Можете смело ссылаться на законодательство Украины


0
фото
Off-line Новинский Олег
юрист
Киев
ответил 21.03.2013 18:14
ответ исправлен 21.03.2013 23:27

У меня в практике был случай, когда по долгу на относительно немаленькую сумму денег кАллекторы (по-другому их называть не могу) подали в суд на должника. Вся моя правовая защита сводилась к одному аргументу, что, в связи с несоблюдением предусмотренного законом порядка замены кредитора и уведомления должника, должник не мог знать о замене кредитора и не обязан был его таковым воcпринимать, поэтому для должника кАллектор является ненадлежащим кредитором.

В качестве аргумента ещё приводил норму ст.3 ГПК о том, что лицо имеет право обратиться в суд только за защитой своих нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов. А в связи с тем что на момент подачи иска ответчик не нарушил права и интересы истца, то на момент подачи иска у кАллектора отсутствовал субъективный состав Истца, как стороны спора, которое имеет право обратится в суд.

Суд в иске отказал, все инстанции кАллекторы так же проиграли.


0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 21.03.2013 12:04

Однозначно и бесспорно - не платить, т к уступки прав требования долга по закону не произошло.


0
фото
Off-line Новинский Олег
юрист
Киев
ответил 21.03.2013 11:39

Наталия, спасибо, справедливое замечание :) Я уже по привычке всех кредиторов отношу к банкам, специфика моей работы, сейчас подправлю сообщение в часте банков.


0
фото
Off-line Ковтун Наталия
юрист
Киев
ответил 21.03.2013 11:33

Олег, согласна с Вами. Но в данном случае борг продан не банком, а Утелом.


0
фото
Off-line Новинский Олег
юрист
Киев
ответил 21.03.2013 11:26
ответ исправлен 21.03.2013 11:44

Добрый день, как юрист, имеющий позитивную практику с войной с так называемыми кАллекторами (но не на их бергамотном уровне, а на уровне квалифицированного юриста), могу дать следующий практические советы:

1) Во-первых, никогда не опускайтесь до уровня дураков и не включайтесь в течение их рассуждений. Пока Вас надлежащим образом не уведомили про замену кредитора, кАллекторы для Вас никто и реагировать на них стоит - никак Всё равно не поможет, из тысячи жалоб на них в органы МВД (даже с записями на диктофон) результат приносит максиму 2,3 и то по хорошему знакомству. Ну, нет у Вас технической и правовой возможности записать разговор так, чтобы такая запись прокатила как 100% источник фиксации фактических данных. Можете почитать практику судов, стандартная отмашка кАллекторов – запись слушали, но сотрудник не наш, кто - незнаем (они не называют своего имени или представляются вымышленным) – и на этом всё.

Ссылка:

Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні

2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні

2. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.

Стаття 527. Виконання зобов'язання належними сторонами

2. Кожна із сторін у зобов'язанні має право вимагати доказів того, що обов'язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред'явлення такої вимоги.

Причем, как правило, если даже Вас уведомят про замену кредитора, то стоит учитывать, что делают они это массово, на несколько сотен или тысяч должников. Поэтому, практически всегда, подпись и печать они ставят факсимиле. Такое уведомление не является надлежащим (что Вам на руку), так как применение факсимиле законодательство разрешает только на основании наличия письменного согласия сторон, в котором должны содержаться образцы соответствующего аналога их собственноручных подписей (п. 3 ст. 207 ГКУ).

2) До момента надлежащего исполнение вышеуказанных норм, надлежащим кредитором для Вас является Утел, а вот на Утел стоит наезжать безжалостно, оснований много и все они зависят от ситуации, определить которую без грамотного юриста сделать нереально.

Всё это, конечно, стоит делать при наличии желания и времени, иногда дешевле просто их игнорировать, так как практически вся масса их угроз – это простое сотрясание воздуха. Они долги покупают за копейки, если хоть 1 из 100 заплатит, уже в наваре. А в суд подавать, платить судебный сбор, не тот размер долга, чтобы это стало выгодным, да и правовая позиция у них, мягко говоря, плавает.


0
фото
Off-line Ковтун Наталия
юрист
Киев
ответил 21.03.2013 11:11

Коллектора не имеют даже права Вам звонить, они имеют право только на консультацию утел, если в следующий раз позвонят пригрозите им, что подадите га них в суд за шантаж и угрозу. О таких сроках т штрафах вообще говорить глупо, посоветуйте им почитать колексы и по этому поводу не переживайте, Вы свои ообязательства выполнили. А вообще-то с ними нужно разговаривать грубо - скажите пусть пришлют Вам письменное уведомление о Вашем "долге" перед ними и тогда напишите им иск о маральной шкоде (и не обязательно даже в суд его отправлять) - просто вверху иска напишите "проект позовної заяви про відшкодування моральної шкоди",  я делала так и больше клиентам не звонили.


0
фото
Off-line Дмитрук Светлана
юрист
Николаев
ответил 21.03.2013 10:38
ответ исправлен 21.03.2013 10:40

 Полагаю, Вам не стоит переживать по поводу пени, которую они насчитывают. Основной долг перед  Утел  Вы оплатили. Коллекторы только пугают, что подадут в суд  на взыскание с Вас пени. Согласно ГК Украины УТЕЛ, а не коллекторы  могут    обратиться в суд  о взыскании с Вас пени в течении года, после того, как возникло у них право требовать ее.  20  лет -это "сказки-страшилки" коллекторов.  Так, как Вы основной долг оплатили и со строны УТЕЛ к Вам на сегодняшний день нет никаких претензий,  скорее всего никакого иска от них и не будет. 


0
фото
Off-line Сливінський Олексій
юрист
Ивано-Франковск (также Львов)
ответил 21.03.2013 10:27

Погоджуюсь з колегою, діяльність колекторів в Україні законодавчо не прописана. Підстав щось вимагати з Вас в них нема. Максимум, що ви можете бути їм зобовязані це погасити заборгованість за користування інтернетом в разі якщо їм передали право вимоги за заборгованістю. Все решта це просто спроба вимагати гроші.

При наступному дзвінку повідомте їм, що нічого більше платит не будете, а в разі якщо вони не перестануть Вам надокучати Ви звернетесь до міліції з заявою про вимагання, шахрайство, самоправство.

Успіхів у боротьбі з цими кровопивцями!!!


0
фото
Off-line Козловский Антон
юрист
Киев
ответил 21.03.2013 10:23

Нарахування пені та штрафних санкцій можливо лише тільки тоді коли це передбачено законом або умовами договору. Стягувач пені може бути лише особа якій було заборговано, тобто у Вашому випадку компанія утел а не колектори. Призначення штрафних санкцій може бути лише через суд та лише за період прострочення виконання умов договору, тобто з моменту припинення виконання умов договору до моменту погашення заборгованості. тобто з моменту коли Ви перестали платиту компанії утел до моменту коли заплатили 455 грн.(за цей період може бути нарахований індекс інфляції та 3 процента річних, якщо інше не встановлено договором).

Щодо колекторів то у вас з ними ніяких договірно-правових відносин не було, отже і стягнути з Вас вони нічого не можуть, а щодо погроз за % за 20 років, то не звертайте уваги, строк позовної давності 3 роки а не 20, тобто вони Вас просто залякують. Якщо погрози будуть продовжуватись то моя вам порада звернутися до правоохоронних органів із заявою на колекторів та компанію утел.


0
фото
Off-line Плохотнюк Елена
юрист
Луганск
ответил 21.03.2013 10:20
ответ исправлен 21.03.2013 10:22

Иск через 20 лет к Вам они заявить не смогут. К долговым обязательствам применяется общий срок исковой давности - три года.

Что касается начисления пени как таковой, начисление пени возможно только на основаниях и в размере предуссмотреном договором, насколько я поняла договор с колекторской фирмой Вы не заключали, а следовательно пеня дорлжна начисляться в порядке определенном договором с УТЕЛ. Кроме того, я бы на Вашем месте потребовала бы от коллекторов документы, подтверждающие их право требовать с Вас долг, например, договор переуступки требования,  доверенность на ведение дел от компании УТЕЛ.

Ну и если на то пошло, то, согласно действующего законодательства, если должник, то есть Вы, не выполняете денежное обязательво, то кредитор, т.е. УТЕЛ имеет право взыскать сумму задолженности (с учетом пени, штрафа, а также 3% годовых за просрочку исполнениня денежного обязательства) в судебном порядке, и добиться исполнения этого решения суда законным путем, а не методом угроз и запугивания.

Поэтому в слудующий раз, когда Вам позворнит это коллекторское агенство, советую разговор записать на моб. телефон, и предупредить, что если они и в дальнейшем будут вымагать от Вас деньги Вы обратитесь в правоохранительные органы. Как правило это действует.


0
фото
Off-line ь ь
юрист
Владимирец
ответил 21.03.2013 09:52

Деятельность коллекторов в Украине не законна, а пеню они какую хотят , такую и начисляют.

Скажите им, что если не отстанут, то обратитесь в милицию!!!Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
КВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
http://www.vfemidav.com.ua
www.vfemidav.com.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ Уголовное и хоз спец
https://www.freelawyer.ua/user/122469
www.freelawyer.ua
Юрист Рудниченко Андрей
https://www.freelawyer.ua/user/5562
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Адвокат Гриньов Сергій (Київ)
https://www.freelawyer.ua/user/114761
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?