Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Кредит

02.02.2016 11:43
1
ДОГОВІР № 760781795
м. Київ 03.01.2016
Товариство з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (далі –
«Позикодавець»), в особі директора Кривич Івана Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Ройко Максим Анатолійович; паспорт серії HB630038, виданий Хмельницьким мв умвс; ідентифікаційний номер
3498809472 (далі – «Позичальник»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цей договір (далі –
«Договір») про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.1 За цим Договором Позикодавець зобов'язується надати Позичальникові грошові кошти в позику в
сумі 4 750 грн. 00 коп. (чотири тисячi сiмсот п`ятдесят грн. нуль коп.) (далі – сума позики) на умовах
строковості, зворотності, платності, а Позичальник зобов'язується повернути позику та сплатити проценти за
користування позикою зазначених у п.1.3 цього договору.
1.2 Строк дії договору 30 (30) днів, але в будь-якому разі цей Договір діє до повного виконання
Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором.
Позика надається строком на 30 (30) днів.
1.3 Дата перерахування суми позики на банківський рахунок, вказаний Позичальником, є датою
укладання договору позики між Позикодавцем і Позичальником.
1.4 Нарахування процентів за користування позикою проводиться за наступними умовами:
 1.12 відсотків від суми позики за перший день користування позикою, але не менше ніж 40 грн.
00 коп. ( сорок грн. нуль коп. );
● 1.12 відсотків від суми позики за кожний день користування позикою, починаючи з другого дня в
межах строку, зазначеного в п.1.5 цього Договору;
● 3 (три) відсотки від суми несвоєчасно повернутої позики за кожний день користування позикою
понад строк, зазначений у п.1.2 цього Договору, у разі невиконання або неналежного виконання
Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором.
1.5 У випадку повернення суми позики та сплати процентів за користування позикою протягом трьох
днів після закінчення строку, визначеному в п.1.2 цього Договору, нарахування відсотків у зазначений строк не
провадиться, в іншому випадку, відсотки нараховуються відповідно до умов п. 1.4 цього Договору.
1.6 Детальний розпис сукупної вартості позики зазначено в Графіку розрахунків, який є невід'ємною
частиною цього Договору.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1 Права та обов’язки Позикодавця
2.1.1 Позикодавець має право:
1) вимагати від Позичальника повернення суми позики, процентів за користування позикою та
виконання усіх інших зобов’язань передбачених цим Договором;
2) вимагати від Позичальника дострокового повернення позики, сплати процентів за користування
позикою в разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:
а) виявлення недостовірної інформації у Заявці, яка подавалась для отримання позики;
б) внесення інформації про Позичальника до Бюро кредитних історій як негативного позичальника;
3) здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку, вказаного Позичальником, для
повного погашення Заборгованості;
4) відмовити у видачі кредиту у разі технічної неможливості відправити Позичальнику кошти.
2.1.2 Позикодавець зобов’язаний:
1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі дострокове як
частинами, так і в повному обсязі);
2) повідомляти Позичальника про зміну даних, зазначених розділі 9 цього договору протягом 3 (трьох)
днів з моменту виникнення таких змін шляхом направлення електронного повідомлення через Особистий
кабінет;
3) на вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію,
право на отримання якої закріплено в законах України;
4) виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором.
2.2 Права та обов’язки Позичальника
2.2.1 Позичальник має право:
1) достроково повернути позику як в повному обсязі, так і частинами, сплативши проценти за
користування позикою, виходячи з фактичного залишку суми позики та строку користування позикою;
2) доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Позичальника та інформацію, право на
отримання якої закріплено в законах України;
3) звернутися до Позикодавця з проханням про пролонгацію строку повернення позики.
2.2.2 Позичальник зобов’язаний:
1) вчасно повернути позику, сплатити проценти за користування позикою в порядку визначеному цим
Договором;
2
2) повідомляти Позикодавця про зміну даних, зазначених у розділі 9 цього договору протягом 3 (трьох)
днів з моменту виникнення таких змін шляхом направлення електронного повідомлення через Особистий
кабінет;
3) у випадку прострочення сплати Заборгованості за цим Договором в повному обсязі або частково,
сплатити нараховані проценти за користування позикою, виходячи з фактичного строку користування,
включаючи день погашення;
4) виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором.
3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ
ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ
3.1 Сторони домовилися, що повернення позики та сплата процентів за користування позикою
здійснюватиметься згідно Графіка розрахунків, який є невід’ємною частиною цього Договору.
3.2 Обчислення строку користування позикою та нарахування процентів за цим Договором
здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування позикою. При цьому проценти за
користування позикою нараховуються у відсотках від суми позики з дня надання позики Позичальнику
(перерахування грошових коштів на банківський рахунок, вказаний Позичальником) до дня повного погашення
Заборгованості за позикою (зарахування грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця) включно.
Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за позикою.
3.3 Сума позики, проценти за користування позикою, складають Заборгованість за договором позики.
Заборгованість підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у розмірі суми Заборгованості на
поточний рахунок Товариства у строк, встановлений договором позики.
3.4 При надходженні до Позикодавця коштів для виконання зобов'язань Позичальника та/або у разі
виникнення простроченої Заборгованості, Позикодавець направляє такі кошти на погашення Заборгованості в
наступній черговості:
1) у першу чергу здійснюється сплата процентів за користування позикою;
2) у другу чергу здійснюється повернення суми позики.
3.5 У разі виникнення простроченої Заборгованості за цим Договором при надходженні до Позикодавця
коштів для виконання зобов'язань Позичальника, Позикодавець направляє такі кошти на погашення
простроченої Заборгованості в наступній черговості:
1) у першу чергу – нараховані проценти за користування позикою відповідно до Графіку розрахунків;
2) у другу чергу – суму позики відповідно до Графіку розрахунків.
3.6 Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці України
– гривні.
3.7 У випадку, якщо сума сплати заборгованості складається зі залишком копійок, в цьому разі залишок
копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні а безготівкове перерахування коштів,
вказане у п. 3.3 цього Договору, підлягає сплаті з урахуванням такого округлення в чіткій сумі гривень без
копійок. Вказаний залишок копійок, який округляється до 1 (однієї) гривні.
4. ВІДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
4.1 Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства
України та цього Договору.
4.2 Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.3 У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і
обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним
законодавством України.
4.4. При порушенні виконання зобов'язань за договором позики та у разі, якщо, встановлений пунктом
1.4 цього Договору, процент за користування позикою менший ніж 2 відсотки від суми позики за кожен день
користування позикою, то Позичальник додатково сплачує штраф, розмір якого розраховується наступним
чином:
Ш = С * 2 % − С * П, де:
Ш – розмір штрафу, грн;
С – строк дії договору позики, днів;
П – процентна ставка за користування позикою, зазначена в пункті 1.1. цього Договору.
5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1 Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним
повністю або частково, а також з будь-яких іншим питань, що стосуються цього Договору, підлягають
врегулюванню шляхом переговорів.
5.2 Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий
спір вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
3
6.1 Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом укладання Сторонами
додаткових договорів. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, є його невід'ємною частиною.
7. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ
7.1 Невід'ємною частиною цього Договору є «Правила надання грошових коштів у позику Товариства з
обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – Правила). Уклавши цей
договір, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується
неухильно дотримуватись Правил, текст яких розміщений на сайті Позичальника: moneyveo.ua.
7.2 Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Позикодавця, зазначене в розділі 9 цього
Договору.
7.3 Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством
України.
7.4 Позичальник підтверджує, що:
- отримав від Позикодавця до укладення цього Договору інформацію, зазначену в частині другій статті
12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та в частині
другій статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів»;
- повідомлений про свої права згідно частини шостої статті 11 Закону України «Про захист прав
споживачів» та статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»,
- інформація надана Позикодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та
забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання;
- до укладення цього Договору надав згоду, усвідомлюючи її правові наслідки, на використання в якості
аналога власноручного підпису для цього Договору Логіну Особистого Кабінету та Пароля Особистого
Кабінету;
- надав згоду на передачу Позикодавцю своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки
фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за договором позики;
- надав згоду на те, що Позикодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий стан
Позичальника до третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними
або іншими стосунками;
- надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальника
перед Позикодавцем на підставі цього Договору, Позикодавець має право передати персональні дані
Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись, Бюро кредитних історій, кредитним установам,
колекторським компаніям) для захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення Заборгованості за
договором позики, договірної неустойки, збитків та інших засобів правового захисту.
7.5 Недійсність окремих умов цього Договору, встановлена рішенням суду, не має наслідком
недійсності всього Договору, та в будь-якому разі не звільняє Позичальника від грошового зобов'язання
повернути позику та сплатити проценти за користування позикою.
7.6 До правовідносин за цим Договором застосовується загальний строк позовної давності тривалістю
у 3 (три) роки (ст.257 Цивільного кодексу України).
9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Позичальник
Ройко Максим Анатолійович
Паспорт HB630038, Хмельницьким мв умвс
27.03.2012.
Україна, 29000, м.Хмельницький, вул.Проскурівська
,65 ,85
Ідентифікаційнй код 3498809472
Позикодавець
ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
01032, м. Київ, вул. Саксаганського 119, пов. 9, оф. 35
Код ЄРДПОУ 38569246
Платник податку на прибуток на загальних підставах
п/р № 26503052700968 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО 300711,
email: info@moneyveo.ua
Фізична особа Директор
Електронний підпис
/Ройко М.А.
Електронний підпис /І.С. Кривич/
4
Додаток № 1
До Договору позики
від 03.01.2016 № 760781795
ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ
1. Цей Графік розрахунків містить розрахунок Заборгованості (в тому числі суми позики і процентів за
користування позикою) із зазначенням Терміна платежу, а саме:
Термін платежу Сума позики Нарахований
процент
До сплати
(разом)
02.02.2016 4 750 грн. 1 610 грн. 25 коп. 6 360 грн. 25 коп.
Всього
4 750 грн. 1 610 грн. 25 коп. 6 360 грн. 25 коп.
2. Сукупна вартість позики складає 133.90 % від суми позики (у процентному виразі) або 6 360 грн. 25
коп.
(шiсть тисяч триста шiстдесят грн. двадцять п`ять коп.) (у грошовому виразі) та включає в себе:
1) проценти за користування позикою 33.90 % від суми позики (у процентному виразі) або 1 610 грн. 25
коп. (у грошовому виразі);
3. Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін
та є невід’ємною частиною Договору позики № 760781795 від 03.01.2016 р.
ПІДПИСИ СТОРІН
Позичальник
Ройко Максим Анатолійович
Паспорт HB630038, Хмельницьким мв умвс
27.03.2012.
Україна, 29000, м.Хмельницький, вул.Проскурівська
,65 ,85
Ідентифікаційнй код 3498809472
Позикодавець
ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
01032, м. Київ, вул. Саксаганського 119, пов. 9, оф. 35
Код ЄРДПОУ 38569246
Платник податку на прибуток на загальних підставах
п/р № 26503052700968 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО 300711
email: info@moneyveo.ua
Фізична особа Директор
Електронний підпис
/Ройко М.А.
Електронний підпис /І.С. Кривич/

г. ХмельницкийВозможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Банк подает в суд за неуплату кредита. Что делать? - Сергей Панасюк
Банк подает в суд за неуплату кредита. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вам пришло письмо из суда (о неуплате кредита) Если...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
В этом ролике мы продолжаем отвечать на Ваши вопросы в контексте бесплатной онлайн консультации. Проблемы с банками...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк угрожает, что делать?
Банк угрожает, что делать?
На Ваши вопросы отвечает: Сергей Анатольевич Панасюк  Доктор философии в области права (к.ю.н.) глава правления...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
В этом ролике поговорим о Ваших исковых требованиях к банку и о том, как подать в суд на банк Как правило, в суд на...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
В этом ролике мы затронем вопросы долга перед банком и как не отдавать (сохранить) свое имущество. Если у Вас есть...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
PREMIUM
Off-line Савенко Евгений
юридическая компания
Киев (также Харьков, Днепропетровск, Львов, Житомир, Винница)
ответил 02.02.2016 12:51
И в чем вопрос ?

С уважением, Савенко Евгений (063) 641-91-77, (050) 529-68-00
Показать контактную информацию

Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?